Doelstelling De organisatie levert een uitstekende kwalitieit tegen een zo scherp mogelijke prijs

Resultaat B2.1 In 2018 zijn alle processen lean en onze medewerkers hebben een klantgerichte houding en vertonen zij klantgericht gedrag

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6911000

Geldleningen kort

421001

Rente kortlopende leningen

10.000

NB

434399

Overige goederen en diensten

2.000

B

821000

Ontvangen rente+winstuitkeringen

5.000

NB

6914000

Geldleningen lang

421000

Rente langlopende leningen

1.705.000

NB

821000

Ontvangen rente+winstuitkeringen

14.500

NB

Totaal cluster

1.717.000

19.500

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5299998

Facilitair kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

23.050

NB

423000

Afschrijvingslasten

847.098

NB

5399998

Middelen kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

203

NB

423000

Afschrijvingslasten

2.025

NB

5499998

KCC kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

1.580

NB

423000

Afschrijvingslasten

13.115

NB

5999998

Onderhoud kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

31.939

NB

423000

Afschrijvingslasten

240.517

NB

Totaal cluster

1.159.527

0

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5003024

Feestdagenregeling

434348

Representatie

23.923

B

5003040

Opleidingen

434322

Studiekosten

502.778

B

434399

Overige goederen en diensten

17.090

B

5003060

Bedrijfsgezondheidszorg

434347

Geneeskundige zorg

63.000

B

434399

Overige goederen en diensten

39.781

B

5003080

Werving/selectie personeel

434399

Overige goederen en diensten

70.000

B

5003081

Personeelsvereniging

434400

Bijdragen

14.000

B

5003095

Overige salarislasten

434348

Representatie

34.883

B

5100130

Gedragsdeskundige (COWWI)

430000

Personeel van derden

12.000

B

5310010

Salarisadministratie

411000

Loonkosten

24.507.824

B

411090

Overige salariskosten

45.000

B

430000

Personeel van derden

450.694

B

434399

Overige goederen en diensten

71.500

B

830000

Vergoeding voor personeel

334.202

B

Totaal cluster

25.852.473

334.202

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5004000

10.30.1 SGN Laan 19 Gemeentehuis

431000

Energie

53.000

NB

434330

Onderhoud en reparatie

110.000

B

434343

Schoonmaakkosten

74.000

B

434344

Waterverbruik

1.400

B

434372

Beveiliging/alarmopvolging

5.000

NB

434381

Eigen risico schade

300

NB

434399

Overige goederen en diensten

500

NB

5004002

10.40.3 SGN Zijperweg 10/12 Gemeentewerf

431000

Energie

31.750

B

434306

Materiaalgebruik/verbruik

170

NB

434330

Onderhoud en reparatie

23.329

NB

434337

Telecommunicatie

1.253

NB

434343

Schoonmaakkosten

27.490

NB

434344

Waterverbruik

2.434

NB

434372

Beveiliging/alarmopvolging

1.050

NB

434381

Eigen risico schade

200

NB

434399

Overige goederen en diensten

4.027

NB

5004303

1.40.1 SGB Schagerweg 91a Gemloods

431000

Energie

3.500

NB

434330

Onderhoud en reparatie

50

NB

434344

Waterverbruik

100

NB

5004999

Huisvesting algemeen

422000

Toegerekende rente

20.000

NB

423000

Afschrijvingslasten

50.000

NB

433300

Overige aankopen duurzame goederen

15.000

NB

5006998

Gem.huis Sgn kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

2.400

NB

423000

Afschrijvingslasten

20.000

B

Totaal cluster

446.953

0

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5009063

Verzekeringen

434341

Verzekeringen

327.000

B

434399

Overige goederen en diensten

3.000

B

5100030

COWWI representatie

434399

Overige goederen en diensten

-10.000

NB

5100031

COWWI Klankbordgroep

434399

Overige goederen en diensten

5.000

B

5100040

COWWI interne zaken

434355

Restauratieve verzorging

10.000

B

5100060

COWWI bestuurskosten

434399

Overige goederen en diensten

10.000

B

5100110

Clientenraad (COWWI)

434316

Vergoedingen (IB47)

15.000

B

5110036

S Tolk

434399

Overige goederen en diensten

10.000

B

5220010

Interne zaken

431000

Energie

12.000

B

434306

Materiaalgebruik/verbruik

2.500

B

434317

Bedrijfshulpverlening

14.000

NB

434329

Contributies/lidmaatschappen

196.947

B

434330

Onderhoud en reparatie

6.000

B

434331

Lease auto's

61.500

B

434335

Onderhoud interieur

2.500

B

434340

Abonnementen

105.000

B

434345

Kantoorartikelen

20.000

B

434348

Representatie

1.300

B

434349

Druk en bindwerk

15.000

B

434350

Porto en postbezorging

71.000

NB

434351

Archief kosten

4.000

NB

434353

Onderhoud meubilair

14.000

B

434354

Kantoormachines

13.000

B

434355

Restauratieve verzorging

70.000

B

434399

Overige goederen en diensten

93.749

B

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

194.771

NB

834099

Overige goederen en diensten

4.200

B

5350010

Invordering niet-belasting

434436

Aanmaningen en dwangbevelen

3.367

B

834042

Aanmaningen en dwangbevelen

1.100

B

5350020

Betalingsverkeer

434391

Bankkosten

23.257

B

5350030

Kamer van Koophandel

434399

Overige goederen en diensten

100

B

5400020

Representatie afd KCC

434348

Representatie

800

B

5400030

Kleding afd KCC

434399

Overige goederen en diensten

22.555

B

5500000

Afdeling Samenleving

434439

Advieskosten

2.337

B

5500020

Representatie afd Samenleving

434348

Representatie

6.418

B

434399

Overige goederen en diensten

5.000

B

5700000

Afdeling Ruimte

434399

Overige goederen en diensten

5.121

B

434439

Advieskosten

4.904

B

5700020

Representatie afd Ruimte

434348

Representatie

1.325

B

5800000

Afdeling Openbaar gebied

434348

Representatie

675

B

5900020

Representatie afd Onderhoud

434348

Representatie

1.250

B

5900030

Bedrijfskleding

434306

Materiaalgebruik/verbruik

17.520

B

434330

Onderhoud en reparatie

756

B

5900040

Gereedschappen

433300

Overige aankopen duurzame goederen

5.000

B

434306

Materiaalgebruik/verbruik

24.838

B

434330

Onderhoud en reparatie

6.162

B

5900050

Dienstauto's

431000

Energie

38.059

B

434306

Materiaalgebruik/verbruik

18.715

B

434330

Onderhoud en reparatie

18.635

B

6001000

Gemeenteraad en commissies

411000

Loonkosten

500.000

B

433310

Apparatuur voor werken op locatie

20.000

B

434316

Vergoedingen (IB47)

30.000

B

434322

Studiekosten

8.500

B

434348

Representatie

6.000

B

434399

Overige goederen en diensten

5.000

B

434400

Bijdragen

12.275

B

6001010

Commissie Bezwaar en Beroep

434316

Vergoedingen (IB47)

30.000

B

6001100

Burgemeester en wethouders

411000

Loonkosten

550.000

B

434322

Studiekosten

5.075

B

434329

Contributies/lidmaatschappen

1.725

B

434348

Representatie

14.485

B

434399

Overige goederen en diensten

8.129

B

6001130

Wethouders - vm personeel

412000

Loonkosten voormalig personeel

254.560

B

434399

Overige goederen en diensten

130.000

B

6002011

Organisatieontwikkeling

434399

Overige goederen en diensten

150.000

B

6002014

Benchmarken waar staat je gemeente

434439

Advieskosten

15.000

B

6002030

Ondernemingsraad

434399

Overige goederen en diensten

22.945

B

6002040

Representatie en voorlichting

434399

Overige goederen en diensten

38.515

B

442500

Subsidie

4.698

B

6002098

Best.ondst. B&W kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

39.094

NB

423000

Afschrijvingslasten

418.471

NB

6003050

Verkiezingen

434316

Vergoedingen (IB47)

25.000

B

434348

Representatie

30.000

B

434399

Overige goederen en diensten

44.200

B

6005000

Regionale samenwerking

434399

Overige goederen en diensten

2.000

B

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

1.000

B

842200

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

1.272

B

6006000

Griffie

434322

Studiekosten

2.350

B

434329

Contributies/lidmaatschappen

345

B

434348

Representatie

300

B

434399

Overige goederen en diensten

4.000

B

6006010

Rekenkamer(commissie)

434399

Overige goederen en diensten

47.000

B

6330098

Nutsbedrijven kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

3.567

NB

6541099

Oudheidkunde/musea doorbelastingen

863000

Overige verrekeningen

908

NB

6560005

Materieel groen/parken en plantsoenen

431000

Energie

30.600

B

434306

Materiaalgebruik/verbruik

24.000

B

434330

Onderhoud en reparatie

10.000

B

6723098

Milieubeheer kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

22.543

NB

423000

Afschrijvingslasten

5.000

NB

6820098

Woningexploitatie kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

22.064

NB

6913098

Financiële middelen kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

2.876

NB

6914098

Geldleningen lang kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

7.744

NB

822000

Toegerekende rente

2.215.214

NB

6922080

Div betaalde belastingen en heffingen

434100

Betaalde belastingen

630.936

B

6922081

Motorrijtuigenbelasting

434100

Betaalde belastingen

25.921

B

Totaal cluster

4.679.979

2.222.694

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5210010

Automatisering

433300

Overige aankopen duurzame goederen

10.053

B

434330

Onderhoud en reparatie

1.399.442

B

434337

Telecommunicatie

238.836

B

434352

Kopieerkosten

96.245

NB

434357

Kosten BAG

49.658

NB

434358

Straatnaamgeving & huisnummering

5.460

B

434399

Overige goederen en diensten

371.698

B

6002010

EGEM/NUP

434399

Overige goederen en diensten

20.733

B

Totaal cluster

2.192.125

0

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6980101

Algemene reserve vrij besteedbaar

460101

Algemene reserve vrij besteedbaar (dotat

908

B

860101

Algemene reserve vrij besteedbaar (onttr

589.782

B

6980202

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

460202

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

522.507

B

860202

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

478.518

B

6980205

Reserve WMO/minimabeleid

860205

Reserve WMO/minimabeleid (onttrekkingen)

260.000

B

6980217

Reserve investeringen economisch nut

860217

Reserve invest economisch nut (onttrekki

286.722

NB

6980218

Reserve investeringen maats. nut

460218

Reserve financiering invest maatsch nut

3.645.000

NB

860218

Reserve invest maatschappelijk nut (ontt

428.360

NB

6980225

Reserve Markt 18

860225

Reserve Markt 18 (onttrekkingen)

75.749

NB

6980227

Reserve frictiekosten fusie

860227

Reserve frictiekosten fusie (onttrekking

216.000

NB

6980229

Reserve maatschappelijk nut

460229

Reserve maatschappelijk nut (dotaties)

1.403.317

NB

860229

Reserve Maatschappelijk nut (onttrekking

2.475.000

NB

6980231

Reserve decentralisatie Sociaal domein

860231

Res. decentralisatie soc. domein (onttre

50.000

NB

6980233

Reserve overlopende posten

860233

Res. overlopende posten (toevoegingen)

9.462

NB

6980241

Reserve innovatie zorgaanbieders

460241

Reserve innovatie zorgaanbieders

264.000

NB

6980248

Reserve BYOD

460248

Reserve BYOD

189.725

B

Totaal cluster

6.025.457

4.869.593

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6921000

Gemeentefonds

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

42.364.278

NB

6923000

Uitkering Sociaal domein

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

18.636.872

NB

Totaal cluster

0

61.001.150

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6922000

Onvoorzien

400000

Niet in te delen lasten

52.334

B

Totaal cluster

52.334

0

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6922010

Stelposten

423000

Afschrijvingslasten

667.153

B

6922090

Bijzondere baten en lasten

434399

Overige goederen en diensten

48.000

B

860000

Voorzieningen (onttrekkingen)

628.608

B

Totaal cluster

715.153

628.608

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6330000

Nutsbedrijven

821000

Ontvangen rente+winstuitkeringen

202.767

NB

6913000

Deelnemingen

434399

Overige goederen en diensten

50

B

821000

Ontvangen rente+winstuitkeringen

203.000

NB

Totaal cluster

50

405.767

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5009080

Rechtskundig advies/proceskstn

434399

Overige goederen en diensten

62.536

B

5009085

Afwikkeling schadeclaims

434381

Eigen risico schade

27.621

B

5300000

Afdeling Middelen

434348

Representatie

1.775

B

434399

Overige goederen en diensten

1.613

B

434439

Advieskosten

6.897

B

6006020

P&C cyclus

434342

Accountantskosten

64.640

B

434439

Advieskosten

10.000

B

Totaal cluster

175.082

0

Totaal resultaat B2.1

43.016.133

69.481.514

Resultaat B2.2 Leges zijn kostendekkend en acceptabel. De overige heffingen worden volledig benut en zijn redelijk

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5004374

2.76.1 CG Kerkplein Begraafplaats

434330

Onderhoud en reparatie

400

NB

5004415

4.76.1 STB M. Breetstraat 13a Begraafpl

434330

Onderhoud en reparatie

200

NB

5004526

7.76.1 PT Bergeendstraat Begraafplaats

434344

Waterverbruik

70

NB

6140090

Lijkschouwing

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

20.038

B

6724000

Onderhoud begraafplaatsen

434306

Materiaalgebruik/verbruik

6.204

B

434330

Onderhoud en reparatie

103.331

B

434344

Waterverbruik

900

B

434399

Overige goederen en diensten

26.374

B

6724010

Beheer begraafplaatsen

460000

Voorzieningen (dotaties)

25.000

NB

832100

Huren

6.090

B

6724098

Lijkbezorging kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

13.917

NB

423000

Afschrijvingslasten

37.043

NB

6732000

Lijkbezorgingsrechten

834007

Grafrechten

46.300

B

6732095

Overige begraafrechten

834007

Grafrechten

202.400

B

Totaal cluster

233.477

254.790

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6002015

Aanpak identiteitsfraude

434439

Advieskosten

21.000

B

6003000

Gemeentelijke basisadministratie

434399

Overige goederen en diensten

9.000

B

6003010

Bevolkingszaken

434399

Overige goederen en diensten

4.000

B

6003015

Rijbewijzen

434306

Materiaalgebruik/verbruik

20.000

B

6003030

Huwelijken en partnerschappen

434399

Overige goederen en diensten

3.500

B

6003098

Burgerzaken kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

1.612

NB

423000

Afschrijvingslasten

20.468

NB

6004015

Rijbewijzen

441100

Afdrachten aan Rijk

58.000

B

834015

Leges

232.000

B

6004020

Identiteitsdocumenten

441100

Afdrachten aan Rijk

275.000

B

834015

Leges

600.000

B

6004030

Huwelijken en partnerschappen

834015

Leges

34.000

B

6004035

Naturalisaties

441100

Afdrachten aan Rijk

17.000

B

834015

Leges

22.000

B

6004036

Verklaring omtrent gedrag

441100

Afdrachten aan Rijk

23.500

B

834015

Leges

29.000

B

6004040

Overige balieproducten KCC

434399

Overige goederen en diensten

5.000

B

834015

Leges

20.000

B

Totaal cluster

458.080

937.000

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6310000

Markten

431000

Energie

5.005

B

434330

Onderhoud en reparatie

17.000

B

434344

Waterverbruik

50

B

6311000

Marktgelden

433170

Marketing / communicatie

2.000

B

834015

Leges

52.500

B

Totaal cluster

24.055

52.500

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6721000

Afvalverwijdering en -verwerking

434399

Overige goederen en diensten

280.000

B

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

4.512.977

NB

834099

Overige goederen en diensten

751.176

NB

6721010

Onderhoudskosten afvalverwijdering

434399

Overige goederen en diensten

59.214

B

834099

Overige goederen en diensten

59.214

B

6721098

Afvalverwijdering en -verwerking kapitaa

422000

Toegerekende rente

23

NB

6725000

Afvalstoffenheffing

834040

Afvalstoffenheffing

5.124.696

B

6980221

Reserve afvalstoffenheffing

860221

Reserve afvalstoffenheffing (onttrekking

495.306

NB

Totaal cluster

4.852.214

6.430.392

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6722000

Riolering

434322

Studiekosten

108

B

434330

Onderhoud en reparatie

350.406

B

460000

Voorzieningen (dotaties)

653.777

NB

834099

Overige goederen en diensten

25.858

B

6722005

Klein onderhoud riolering

434306

Materiaalgebruik/verbruik

1.050

B

434330

Onderhoud en reparatie

196.639

B

434381

Eigen risico schade

2.573

B

434439

Advieskosten

3.000

B

834099

Overige goederen en diensten

5.000

B

6722010

Riool pompen en gemalen

431000

Energie

111.167

B

434330

Onderhoud en reparatie

175.000

B

434337

Telecommunicatie

10.000

B

434399

Overige goederen en diensten

21.737

B

6722011

Persleidingen

434330

Onderhoud en reparatie

15.000

NB

6722030

Rioolbeleid en beheer

434330

Onderhoud en reparatie

20.650

B

434399

Overige goederen en diensten

44.719

B

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

8.311

B

6722098

Riolering (gecombineerd) kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

315.506

NB

423000

Afschrijvingslasten

685.008

NB

6726000

Rioolheffing

840200

Rioolrechten op woningen

3.800.000

B

Totaal cluster

2.614.651

3.830.858

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6823000

Bouwvergunningen

834015

Leges

1.200.000

B

Totaal cluster

0

1.200.000

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6210050

Wegenheffing HHNK

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

1.210.000

B

6931000

OZB niet-woningen gebruikers

840101

Belastingopbrengsten

1.247.313

B

6932000

OZB woningen eigenaren

840101

Belastingopbrengsten

6.738.947

B

6932100

OZB niet-woningen eigenaren

840101

Belastingopbrengsten

2.027.461

B

Totaal cluster

1.210.000

10.013.721

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6935000

Forensenbelasting

840201

Forensenbelasting

1.414.000

B

6936000

Toeristenbelasting

840102

Toeristenbelasting

1.113.000

B

Totaal cluster

0

2.527.000

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6939000

Precariobelasting

834015

Leges

104.000

B

6939100

Precario kabels en leidingen

834015

Leges

2.080.000

B

Totaal cluster

0

2.184.000

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6930000

WOZ

434304

Onkostenvergoedingen

15.000

B

434399

Overige goederen en diensten

85.000

B

6940000

Opleggen aanslagen

434438

Perceptiekosten

27.500

B

6940100

Invordering

434436

Aanmaningen en dwangbevelen

56.000

B

834042

Aanmaningen en dwangbevelen

105.000

B

Totaal cluster

183.500

105.000

Totaal resultaat B2.2

9.575.977

27.535.261

Resultaat BT2 Taakstelling doelstelling BB2

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6922030

Taakstelling doestelling BB2

400000

Niet in te delen lasten

201.000

B

864000

Bezuiniging taakstelling

514.629

B

6922031

Taakstelling doestelling BB3

400000

Niet in te delen lasten

1.474.848

B

864000

Bezuiniging taakstelling

1.474.848

B

Totaal cluster

1.675.848

1.989.477

Totaal resultaat BT2

1.675.848

1.989.477

Totaal doelstelling B2

54.267.958

99.006.252

Saldo

-44.738.294