Waar gaat het resultaat over?

Verbeteringen in onze dienstverlening en informatievoorziening zijn gebaseerd op de waarde hiervan voor onze klanten. Daarbij kijken we naar de volgende klantwaarden:

 • Gemak: de snelheid waarmee zaken geregeld kunnen worden, duidelijkheid, inzicht en transparantie in de status van lopende aanvragen. Onze inwoners kunnen zoveel mogelijk zaken vanuit huis – en digitaal – regelen en krijgen snel(ler) antwoord op hun vragen.
 • Laagdrempelig: inwoners kunnen gemakkelijk contact leggen met de gemeente. Inwoners kunnen rekenen op pro-actieve informatievoorziening over de dienstverlening van de gemeente.
 • Persoonlijk contact: inwoners hebben de mogelijkheid om persoonlijk met de gemeente in contact te komen. Digitalisering en automatisering moeten gemak opleveren, maar mogen de mogelijkheid voor persoonlijk contact met medewerkers van de gemeente niet uitsluiten. Hierbij zorgen we ook voor voldoende aandacht voor ouderen en hulpbehoevenden.
 • Privacy: Voor onze inwoners is het belangrijk dat privacygevoelige zaken in een veilige omgeving worden afgehandeld of besproken.
 • Wederzijds respect: voor optimale dienstverlening en klantcontact is wederzijds respect een voorwaarde. Respect komt voort uit vertrouwen tussen de gemeente en onze inwoners. Dit komt van beide kanten.

Als gemeente zetten wij in op de omslag van ‘zorgen vóór’ naar ‘zorgen dát’. De vraag van de inwoner is het vertrekpunt voor het bepalen van onze rol, we werken vraaggericht. We willen een organisatie zijn die in gesprek is met de inwoners. Hierbij is het niet meer vanzelfsprekend dat de gemeente het voortouw neemt. Elke situatie is anders, zo ook de rol van de gemeente. Dit betekent dat we differentiëren in onze aanpak en ook in onze dienstverlening.

Hoe draagt dit bij aan het geluk van onze inwoners?

Activiteiten binnen dit resultaat zijn er op gericht om de relatie tussen inwoners en gemeente te verbeteren en te onderhouden. Daarnaast dragen ze bij aan het verhogen van het vertrouwen in de gemeente.

Wij doen dit door

 • De mogelijkheid te bieden om alle post via een persoonlijk digitaal dossier te ontsluiten voor de indiener. Hierin willen we ook de mogelijkheid opnemen om vanuit huis de status van de behandeling via de persoonlijke digitale omgeving te kunnen inzien.
 • Het uitbreiden van onderzoek gericht op adres- en identiteitsfraude door middel van huisbezoek.
 • Het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid  en beantwoording. Direct contact of binnen een dag teruggebeld worden is hierbij het uitgangspunt.
 • In alle opzichten wordt 2018 een bijzonder jaar voor de Gemeenteraad. Op 21 maart zijn er verkiezingen, dit valt samen met de  Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van Vee. Voor de gemeente Schagen de eerste verkiezingen na de fusie.  Bij de verkiezingen zal gebruik worden gemaakt van een mobiel stembureau. Begin april nemen we afscheid van de zittende raad en worden de gekozen volksvertegenwoordigers geïnstalleerd.
 • In de afgelopen periode heeft de raad stil gestaan bij haar eigen functioneren in een samenleving die in rap tempo verandert. In 2018 wordt de raadszaal verbouwd en de vergaderstructuur op onderdelen aangepast. Uitgangspunt voor beide aanpassingen is het verbeteren van de interactie met onze inwoners. Het vergaderen in een debatopstelling en het vernieuwde audio-video systeem dragen zeker bij aan de zichtbaarheid van de raad.
 • Ook de raadsleden en de commissieleden(steunfractieleden) gaan hun eigen device (laptop/tablet) meenemen.