Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

stand primitieve begroting

-10

V

-12

V

-13

V

-13

V

Economisch domein

Opgenomen in nota van uitgangspunten

Geluksplekken en toebehoren

15

N

15

N

15

N

15

N

Bedrijven loket/Ondernemer enquete

10

N

10

N

10

N

10

N

Gebiedsvisie St. Maartenszee

750

N

Gebiedsvisie St. Maartenszee uit reserve Maatschappelijk nut

-750

V

Recreatieve routes St. Maartenszee

100

N

Mutaties nadien

Diverse aanpassingen

-33

V

-33

V

-113

V

-233

V

Revitalisering recreatieterreinen

70

N

70

N

70

N

Onttrekking reserve gevormd in 2017

-70

V

-70

V

-70

V

Toezicht en handhaving recreatieparken

100

N

100

N

100

N

100

N

Onttrekking reserve gevormd in 2017

-100

V

-100

V

-100

V

-100

N

Deelname GR archeologie

35

N

35

N

35

N

35

N

Meerkosten RUD

80

N

80

N

80

N

80

N

Monumentenbeleid

40

N

40

N

40

N

40

N

Sociaal domein

Opgenomen in nota van uitgangspunten

Integraal beleidsplan openbaar gebied

300

N

Onderhoud strandslagen

100

N

100

N

100

N

Bijdrage aan de Gem. Reg. Gesubs. Arbeid (wsw)

303

N

426

N

525

N

525

N

GRGA (WSW) uit bestaande budgetten (w.o. participatie)

-153

V

-153

V

-153

V

-153

V

GRGA (WSW) taakstelling daling uitkeringen

-150

V

-273

V

-372

V

-372

V

Geluksbudget

100

N

100

N

100

N

100

N

Geluksbudget uit bestaande budgetten Sociaal domein

-100

V

-100

V

-100

V

-100

V

Kindertelefoon: overheveling van VNG naar gemeente

50

N

50

N

50

N

50

N

Kindertelefoon: Rijksbijdrage

-50

V

-50

V

-50

V

-50

V

Uitvoeringsprogramma VTH

20

N

10

N

10

N

10

N

Wegenonderhoud en wegenbeheer

100

N

Achterstallig onderhoud wegen uit reserve Wegen onderhoud

-100

V

Parkeerplaatsen Loet en Stationsstraat

150

N

150

N

Parkeerplaats Loet en Stationsstraat uit Parkeerfonds

-200

V

(aanvullende) dekking parkeerplaatsen uit reserve Buitenonderhoud

-100

V

Vrijliggend fietspad langs Dergmeerweg

150

N

Vrijliggend fietspad uit reserve Maatschappelijk nut

-150

V

Intensiveringen duurzaamheid

200

N

200

N

300

N

300

N

Intensivering duurzaamheid - reserve Maatschappelijk nut

-200

V

-200

V

-300

V

-300

V

Duurzaamveilig Dirkshorn

2.050

N

Duurzaamheid Dirkshorn reserve Wegenonderhoud

-1.025

V

Duurzaamheid Dirkshorn uit reserve Maatschappelijk nut

-1.025

v

Duurzaamveilig Schagerbrug

1.070

N

Duurzaamheid Schagerbrug reserve Wegenonderhod

-770

V

Duurzaamheid Schagerbrug uit reserve Maatschappelijk nut

-300

V

Duurzaamveilig Tuitjenhorn (tuitjenhorn kerkbuurt Kalverdijk)

703

N

Duurzaamveilig Tuitjenhorn uit reserve Maatschappelijk nut

-703

V

Voorbereiden duurzaam veilig Warmenhuizen

100

N

Duurzaamveilig voorbereiding warmenhuizen reserve Onderhoud groen

-100

V

Groenimpuls

105

N

Groenimpuls reserve Onderhoud groen

-105

V

Mutaties nadien

Diverse aanpassingen

13

N

13

N

13

N

-2

V

Domein burger en bestuur

Opgenomen in nota van uitgangspunten

Effecten september/december circulaire

-769

V

-1.058

V

-1.022

V

-1.022

V

Precario/evenementen

32

N

32

N

32

N

32

N

Precario leidingen

260

N

520

N

780

N

1.040

N

Aanpassing raadszaal

200

N

Aanpassing raadszaal (uit reserve Frictiekosten)

-200

V

Aanpak identiteitsfraude

21

N

21

N

21

N

21

N

Gemeenteraadsverkiezingen/nieuwe raad

55

N

20

N

20

N

20

N

2% stijging salarissen a.g.v. nieuwe cao

470

N

470

N

470

N

470

N

Ozb ontwikkeling bij 1,4% stijging

-137

V

-275

V

-415

V

Doorwerking 2e rapportage 2016

59

N

59

N

59

N

59

N

Doorwerking 1e rapportage 2017

-113

V

37

N

103

N

103

N

Mutaties nadien

Mei-circulaire

-1.026

V

-1.019

V

-807

V

-770

V

Effecten september circulaire o.a. accres

-98

V

20

N

140

N

231

N

Effect sociaal domein sept.circulaire

144

N

130

N

145

N

181

N

Verlaging budgetten sociaal domein

-78

V

-64

V

-145

V

-181

V

Cao-gemeenten

252

N

277

N

277

N

277

N

Diverse aanpassingen

-105

V

-262

V

-80

V

317

N

Vergroten telefonische bereikbaarheid

105

N

105

N

105

N

105

N

Nog in te vullen taakstelling

-810

V

begrotingssaldo

-671

V

-441

V

-

-