Doelstelling Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving

Resultaat S2.1 Inwoners dragen bij aan de inrichting van hun eigen fysieke leefomgeving

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6330010

Nutsbedrijven straatwerk

434399

Overige goederen en diensten

8.600

B

834099

Overige goederen en diensten

70.000

B

6550000

Ziekte en plagen

434399

Overige goederen en diensten

54.061

B

6550010

Bomen

434399

Overige goederen en diensten

50.000

B

834015

Leges

672

B

6560000

Onderhoud groen/parken en plantsoenen

430000

Personeel van derden

930.000

B

434306

Materiaalgebruik/verbruik

8.064

B

434330

Onderhoud en reparatie

94.015

B

434346

Huur

35.000

B

434381

Eigen risico schade

100

B

434399

Overige goederen en diensten

9.091

B

834015

Leges

2.555

B

6560001

Wandelpadennetwerk

433300

Overige aankopen duurzame goederen

5.000

B

434330

Onderhoud en reparatie

15.000

B

6560010

Beheer groen

434399

Overige goederen en diensten

114.577

B

832100

Huren

309

B

6560020

Maaien

434399

Overige goederen en diensten

229.800

B

6560030

Burgerparticipatie openbaar gebied

434399

Overige goederen en diensten

100.000

B

6560098

Openbaar groen kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

30.043

NB

423000

Afschrijvingslasten

1.132.217

NB

6980239

Reserve groenonderhoud

460239

Reserve groenonderhoud

930.000

NB

860239

Reserve groenonderhoud

830.000

NB

Totaal cluster

3.745.568

903.536

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6210100

Openbare verlichting

431000

Energie

200.000

B

434330

Onderhoud en reparatie

45.000

B

832100

Huren

126

B

834099

Overige goederen en diensten

162

B

6210198

Openbare verlichting kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

56.765

NB

423000

Afschrijvingslasten

515.460

NB

6980240

Reserve onderhoud buitenruimte

460240

Reserve onderhoud buitenruimte

223.000

NB

860240

Reserve onderhoud buitenruimte

1.330.000

NB

Totaal cluster

1.040.225

1.330.288

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6210010

Kunstwerken

434306

Materiaalgebruik/verbruik

6.000

B

434330

Onderhoud en reparatie

56.000

B

6210022

Onderhoud/beheer fonteinen

434330

Onderhoud en reparatie

19.000

B

6221000

Binnenhavens

431000

Energie

1.758

B

434330

Onderhoud en reparatie

2.000

B

434344

Waterverbruik

100

B

6221098

Binnenhavens kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

12.004

NB

423000

Afschrijvingslasten

58.674

NB

6240000

Beheer waterwegen

434330

Onderhoud en reparatie

131.000

B

834015

Leges

12.993

B

6240020

Schouwen

434399

Overige goederen en diensten

80.200

B

6240098

Waterwegen kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

4.223

NB

423000

Afschrijvingslasten

7.451

NB

6810200

Kaderrichtlijn water

433100

Kosten algemene plannen

3.000

B

434399

Overige goederen en diensten

6.895

B

Totaal cluster

388.305

12.993

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5004010

10.02.1 SGN Markt 1 t/o Automat Toilet

431000

Energie

300

B

434344

Waterverbruik

100

B

5900060

Gronddepot

434330

Onderhoud en reparatie

7.205

B

6210000

Wegenbeheer

431000

Energie

320

B

433300

Overige aankopen duurzame goederen

300.000

NB

434329

Contributies/lidmaatschappen

500

B

434330

Onderhoud en reparatie

247.998

B

434399

Overige goederen en diensten

41.320

B

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

836.304

B

834099

Overige goederen en diensten

6.755

B

6210020

Straatmeubilair

434306

Materiaalgebruik/verbruik

36.146

B

434330

Onderhoud en reparatie

5.918

B

434344

Waterverbruik

300

B

434399

Overige goederen en diensten

4.910

B

834099

Overige goederen en diensten

17.000

B

6210030

Onderhoud wegen

434306

Materiaalgebruik/verbruik

25.374

B

434330

Onderhoud en reparatie

71.515

B

434346

Huur

6.700

B

434399

Overige goederen en diensten

2.458

B

834015

Leges

1.561

B

834099

Overige goederen en diensten

4.040

B

6210098

Wegen, straten, pleinen kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

189.746

NB

423000

Afschrijvingslasten

1.221.200

NB

6210200

Straatreiniging

431000

Energie

11.000

B

434330

Onderhoud en reparatie

315.965

B

434381

Eigen risico schade

1.000

B

434399

Overige goederen en diensten

73.035

B

6210210

Gladheidsbestrijding

434306

Materiaalgebruik/verbruik

721

B

434322

Studiekosten

263

B

434330

Onderhoud en reparatie

12.696

B

434346

Huur

9.443

B

434399

Overige goederen en diensten

56.000

B

6210298

Straatreiniging kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

6.315

NB

423000

Afschrijvingslasten

55.081

NB

6980238

Reserve wegenonderhoud

460238

Reserve wegenonderhoud

1.006.600

NB

860238

Reserve wegenonderhoud

2.343.500

NB

Totaal cluster

4.546.433

2.372.856

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6723000

Ongediertebestrijding

434306

Materiaalgebruik/verbruik

200

B

434329

Contributies/lidmaatschappen

56

B

434399

Overige goederen en diensten

1.649

B

Totaal cluster

1.905

0

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6214000

Parkeerterreinen

860000

Voorzieningen (onttrekkingen)

200.000

B

6215000

Baten parkeren

834015

Leges

6.000

B

Totaal cluster

0

206.000

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5004055

10.20.3 SGN Molenweg 1 Kinderboerderij

434330

Onderhoud en reparatie

500

B

6560125

Beheer/onderhoud toerisme

434346

Huur

15.000

B

6560198

Openluchtrecreatie kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

122.886

NB

423000

Afschrijvingslasten

227.233

NB

6580035

Beheer dierparken

431000

Energie

148

B

434306

Materiaalgebruik/verbruik

4.931

B

434316

Vergoedingen (IB47)

1.570

B

434330

Onderhoud en reparatie

7.425

B

434344

Waterverbruik

147

B

434346

Huur

279

B

Totaal cluster

380.119

0

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6580020

Onderhoud speeltoestellen

434306

Materiaalgebruik/verbruik

18.798

B

434330

Onderhoud en reparatie

61.425

B

434381

Eigen risico schade

2.000

B

434399

Overige goederen en diensten

587

B

442500

Subsidie

554

B

Totaal cluster

83.364

0

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6560112

Onderhoud strand

434330

Onderhoud en reparatie

100.204

B

842300

Overige inkomensoverdrachten

100.000

B

6560115

Strandreiniging

434306

Materiaalgebruik/verbruik

1.017

B

434399

Overige goederen en diensten

29.798

B

434400

Bijdragen

4.480

B

834099

Overige goederen en diensten

9.550

B

Totaal cluster

135.499

109.550

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6211000

Verkeersplannen

434399

Overige goederen en diensten

10.000

B

834099

Overige goederen en diensten

400

B

6211010

Verkeersmaatregelen

431000

Energie

1.385

B

434330

Onderhoud en reparatie

14.923

B

Totaal cluster

26.308

400

Totaal resultaat S2.1

10.347.726

4.935.623

Resultaat S2.2 Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting (sociale leefomgeving op de gebieden van sport, buurtvoorzieningen, zorg en welzijn

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5110088

S Jeugd- en jongerenwerk

434399

Overige goederen en diensten

16.155

B

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

75.478

B

442500

Subsidie

30.410

B

834099

Overige goederen en diensten

55

B

6530000

Bevordering sportdeelname

434306

Materiaalgebruik/verbruik

32.692

B

434399

Overige goederen en diensten

597

B

442500

Subsidie

539.803

B

821000

Ontvangen rente+winstuitkeringen

6.528

NB

842200

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

3.600

NB

Totaal cluster

695.135

10.183

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5004015

10.62.1 SGN Leng20/Provwg2 VV Schagen

431000

Energie

16.000

NB

434330

Onderhoud en reparatie

2.500

NB

5004016

10.62.2 SGN Wilgenlaan 1b SRC

434330

Onderhoud en reparatie

2.000

NB

5004020

10.31.1 SGN Julianalaan 4b Balletschool

434330

Onderhoud en reparatie

3.300

NB

434381

Eigen risico schade

600

NB

5004315

1.50.1 SGB P Ottstraat 1 Molentocht

434330

Onderhoud en reparatie

2.000

NB

5004462

3.60.1 TZ WtHartplein7 Multitreffer

434330

Onderhoud en reparatie

2.000

NB

434343

Schoonmaakkosten

200

NB

5004511

7.60.1 PT Sportweg 3 Sportzaal

434330

Onderhoud en reparatie

1.500

NB

5110087

S Dorpshuizen

434306

Materiaalgebruik/verbruik

881

B

434330

Onderhoud en reparatie

40.634

B

434346

Huur

4.238

B

442500

Subsidie

152.437

B

821000

Ontvangen rente+winstuitkeringen

418

B

832100

Huren

4.000

B

6530010

Zwembaden

434330

Onderhoud en reparatie

379.878

B

434369

MJOP

15.000

B

434400

Bijdragen

10.000

B

442500

Subsidie

424.797

B

832100

Huren

60.440

B

6530020

Sporthallen en sportlokalen

434306

Materiaalgebruik/verbruik

50

B

434330

Onderhoud en reparatie

284.319

B

434399

Overige goederen en diensten

2.800

B

434400

Bijdragen

75.000

B

442500

Subsidie

385.628

B

832100

Huren

171.013

B

6530030

Buitensportaccomodaties niet groen

434306

Materiaalgebruik/verbruik

3.243

B

434330

Onderhoud en reparatie

33.713

B

434399

Overige goederen en diensten

350

B

821000

Ontvangen rente+winstuitkeringen

-58

NB

832100

Huren

22.120

B

834099

Overige goederen en diensten

135

B

842200

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

211.621

B

6530098

Sport kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

51.580

NB

423000

Afschrijvingslasten

166.707

NB

6531000

Onderhoud sportterreinen groen

434306

Materiaalgebruik/verbruik

30.396

B

434330

Onderhoud en reparatie

137.604

B

6531010

Beheer sportterreinen groen

434330

Onderhoud en reparatie

68.000

B

434399

Overige goederen en diensten

20.000

B

832100

Huren

40.037

B

6531098

Groene sportvelden en terreinen kapitaal

422000

Toegerekende rente

59.339

B

423000

Afschrijvingslasten

144.641

B

6540098

Kunst kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

382

NB

423000

Afschrijvingslasten

2.726

NB

6980243

Reserve dorpshuizen

460243

Reserve dorpshuizen

40.000

B

860243

Reserve dorpshuizen

40.000

NB

6980244

Reserve buitensportaccommodaties

460244

Reserve buitensportaccommodaties

483.621

B

860244

Reserve buitensportaccommodaties

40.266

B

Totaal cluster

3.048.064

589.992

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5110089

S Overige sociaal-cultureel werk

434346

Huur

24.690

B

434399

Overige goederen en diensten

15.862

B

434400

Bijdragen

10.000

B

442500

Subsidie

56.887

B

832100

Huren

3.075

B

834099

Overige goederen en diensten

800

B

Totaal cluster

107.439

3.875

Totaal resultaat S2.2

3.850.638

604.050

Resultaat S2.3 Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als fysieke vlak

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5004005

10.90.1 SGN Hofstraat 15 Brandweer

431000

Energie

19.824

NB

434330

Onderhoud en reparatie

18.200

NB

434343

Schoonmaakkosten

11.000

NB

434344

Waterverbruik

1.000

NB

434372

Beveiliging/alarmopvolging

300

NB

832100

Huren

5.300

NB

834099

Overige goederen en diensten

11.000

NB

5004152

11.90.1 WMH Sportln 30 Brandweerkazern

431000

Energie

6.000

NB

434330

Onderhoud en reparatie

2.000

NB

434343

Schoonmaakkosten

4.500

NB

434344

Waterverbruik

500

NB

434346

Huur

33.500

NB

434372

Beveiliging/alarmopvolging

1.200

NB

834099

Overige goederen en diensten

4.500

NB

5004307

1.90.1 SGB M. Stolpstraat 2 Brandweer

431000

Energie

3.178

NB

434330

Onderhoud en reparatie

1.733

NB

434337

Telecommunicatie

90

NB

434343

Schoonmaakkosten

3.033

NB

434344

Waterverbruik

94

NB

434372

Beveiliging/alarmopvolging

644

NB

834099

Overige goederen en diensten

3.033

NB

5004355

2.90.1 CG Zeeweg 55 Brandweer

431000

Energie

4.994

NB

434306

Materiaalgebruik/verbruik

86

NB

434330

Onderhoud en reparatie

3.849

NB

434343

Schoonmaakkosten

3.015

NB

434344

Waterverbruik

120

NB

434372

Beveiliging/alarmopvolging

469

NB

834099

Overige goederen en diensten

3.015

NB

6120030

Bluswatervoorzieningen

434330

Onderhoud en reparatie

1.000

B

6120040

Veiligheidsregio

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

3.097.514

NB

6120098

Brandweer kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

41.218

NB

423000

Afschrijvingslasten

69.119

NB

6140098

Openbare orde/veiligheid kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

36.603

NB

423000

Afschrijvingslasten

136.021

NB

Totaal cluster

3.500.804

26.848

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5004358

2.91.1 GrK Strand Red brig post

434330

Onderhoud en reparatie

200

B

5004359

2.91.1 CG Strand Red brig post

434330

Onderhoud en reparatie

500

B

5004400

Gebouw reddbrig SMz

434330

Onderhoud en reparatie

500

B

5004500

5.91.1 SMZ Rdb SMz Loods ZdHazedwdk3

434330

Onderhoud en reparatie

200

B

434372

Beveiliging/alarmopvolging

500

B

5004502

7.91.1 PT Strand Red brig Post

434330

Onderhoud en reparatie

500

B

5004503

7.91.1 PT Noordzeestraat Red brig Loods

434330

Onderhoud en reparatie

200

B

434372

Beveiliging/alarmopvolging

500

B

5004504

7.91.1 PT Zuiderhdwdijk Red Brig Loods

434330

Onderhoud en reparatie

200

B

5004506

5.91.1 SMZ Strand Red brig Post

434330

Onderhoud en reparatie

1.500

B

6140000

Strandveiligheid

434200

Betaalde pachten en erfpachten

5.240

B

434306

Materiaalgebruik/verbruik

2.500

B

434330

Onderhoud en reparatie

88.691

B

442500

Subsidie

297.105

B

832100

Huren

3.426

B

6980247

Reserve reddingsbrigade

460247

Reserve reddingsbrigade

80.750

NB

860247

Reserve reddingsbrigade

98.358

NB

Totaal cluster

479.086

101.784

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5630010

Handhaving

434356

Bedrijfskleding

2.000

B

434399

Overige goederen en diensten

6.132

B

5630095

Bestuursdwang

434399

Overige goederen en diensten

11.758

B

834099

Overige goederen en diensten

13.758

NB

6140010

Handhaving openbare orde

434329

Contributies/lidmaatschappen

292

B

434399

Overige goederen en diensten

100.000

B

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

3.436

B

442500

Subsidie

91.410

B

834015

Leges

3.456

B

6214010

Handhaving parkeren

460000

Voorzieningen (dotaties)

10.000

NB

Totaal cluster

225.028

17.214

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6120050

Project Integrale Veiligheid

434365

Buurtbemiddeling

10.000

B

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

13.000

B

6140060

Veiligheidsbeleid

434399

Overige goederen en diensten

22.976

B

434400

Bijdragen

20.000

B

Totaal cluster

65.976

0

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6120100

Rampenbestrijding

434322

Studiekosten

11.754

B

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

10.000

B

Totaal cluster

21.754

0

Totaal resultaat S2.3

4.292.648

145.846

Resultaat ST2 Taakstelling doelstelling SD2

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6922016

Taakstelling doestelling E2

400000

Niet in te delen lasten

650.007

B

864000

Bezuiniging taakstelling

720.481

B

6922021

Taakstelling doestelling SOC2

400000

Niet in te delen lasten

774.953

B

864000

Bezuiniging taakstelling

498.378

B

6922024

Taakstelling doestelling SOC5

400000

Niet in te delen lasten

28.537

B

864000

Bezuiniging taakstelling

487.543

B

Totaal cluster

1.453.497

1.706.402

Totaal resultaat ST2

1.453.497

1.706.402

Totaal doelstelling S2

19.944.509

7.391.921

Saldo

12.552.588