Inleiding

Binnen het Sociaal domein streven we naar een duurzame samenleving, waarin de inwoners zelfredzaam zijn. Dit houdt in dat mensen in staat zijn om in eerste instantie zelf of met hun netwerk de problemen en knelpunten op te lossen die zij ervaren. Inwoners kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling en ontplooiing van hun kinderen. Pas als dat niet lukt, springen wij als gemeente (tijdelijk) bij. Hierbij dragen wij er zorg voor dat geen inwoners tussen wal en schip vallen.

Inzicht in ons aanbod verbeteren

We hebben veel voorzieningen om te zorgen dat iedereen – jong en oud, rijk en arm, gezond en zorgbehoevend de kans krijgt om mee te doen in onze samenleving. Om in zijn of haar kracht te komen, zichzelf te ontwikkelen en een sociaal en actief leven en een gelukkig leven te leiden. We hebben ontzettend veel te bieden, maar weten alle verschillende doelgroepen nog niet altijd even goed te bereiken. Ons aanbod is niet overzichtelijk en wordt mede daardoor niet optimaal benut. Met gerichte, laagdrempelige communicatietrajecten willen we de verschillende doelgroepen meer betrekken bij het ontwikkelen en evalueren van onze diensten en producten. Anderzijds zorgen we dat iedereen eenvoudig de weg weet te vinden naar de voorzieningen die zijn of haar leven gelukkiger kunnen maken.
Deels kunnen we dit inbedden in de campagne Samen werken aan geluk, die we in 2018 willen laten doorlopen. Deels willen we, middels directe participatie met verschillende doelgroepen en partners, een spin-off van deze campagne ontwikkelen. Dit is specifiek voor het sociaal domein, met gebruik van zowel traditionele media innovatieve communicatiemiddelen. Wij willen ook investeren in het duurzaam verbeteren van het communicatiebewustzijn en de communicatieve vaardigheden van medewerkers op alle niveaus. Na de ontwikkelfase kunnen we deze nieuwe wijze van communiceren structureel integreren.

Extra inzet voor kwetsbare doelgroepen

Bij behandeling van de tweede tussenrapportage 2016 bleek dat het jaar werd afgesloten met

een overschot binnen het Sociaal Domein. De raad vroeg het college een voorstel te doen over hoe het overschot ingezet kan worden. Uit de mei-circulaire bleek dat de Rijksbijdrage voor Schagen extra structurele middelen opleverde.
Het college heeft, in overleg met de raadsfracties, kern- en ketenpartners, ideeën ontwikkeld.

Daar is een combinatie van eenmalige impulsen en nieuwe initiatieven die we structureel uit de extra middelen uit het gemeentefonds (meicirculaire) bekostigen, uitgekomen.
Ook zijn er onderwerpen toegevoegd waarvoor structurele bekostiging nodig is, te weten: dekking voor de verhoogde uitgaven Wet sociale werkvoorziening (WSW), gevolgen evaluatie subsidiebeleid, verhoging budgetsubsidie Mee&de Wering(maatschappelijk werk) en WonenplusWelzijn (ondersteuning van vrijwilligers), harmonisatie tarieven binnensporten(gymzalen, sportzalen, sporthallen) en nieuw museumbeleid.

Dekking voor de initiatieven worden gefinancierd uit het overschot Sociaal Domein en de extra middelen uit de meicirculaire.

Openbaar gebied:
De raad heeft in 2016 het Integraal Beleidsplan Openbaar Gebied “De basis op orde” vastgesteld, met bijbehorend kwaliteitsniveau en financiële paragraaf. In 2018 zal het gegevensbeheer op orde komen, zodat wij op basis hiervan begroten voor 2019 en verder. In het najaar van 2018 zijn de beheerplannen gereed, waarvan meerjarenonderhoudplannen deel uitmaken. Daarmee voldoen wij aan de door de provincie gestelde eis om een meerjarige onderhoudsplanning op te stellen als onderlegger van de begroting.
Wij zullen een politieke discussie voorbereiden over de beheerplannen en het aldus verkregen meerjarig inzicht in de voorgenomen werkzaamheden en financiële consequenties.

Doelen en resultaten