“Langdurig geluk is geen gevoel op zich, maar een afgeleide van een zinvol bestaan, het besef dat je wat betekent voor de mensen om je heen”.
Deze wijze woorden, uitgesproken op 27 juni tijdens de raadsvergadering over de nota van uitgangspunten voor de begroting 2018, vatten in een notendop samen wat we met de begroting voor 2018 beogen.

Iets mogen betekenen voor anderen is een essentieel aspect van zingeving in het leven, zowel bij de uitoefening van je dagelijks werk als in de privésfeer. Voor onze inwoners is het belangrijk te ervaren dat zij een wezenlijke bijdrage leveren aan onze gemeenschap; of het nu is door mee te denken in een project, door actief te zijn binnen een vereniging, op school of in hun wijk, door een helpende hand te bieden aan een buur of vriend, of simpelweg door naar beste kunnen hun werk te doen. Voor medewerkers van onze gemeente is het belangrijk te ervaren dat het werk wat zij doen van betekenis is voor de inwoners.

Onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft ons veel geleerd over de verbanden tussen wat wij als lokale overheid doen en het geluk van onze inwoners. Als gemeente kunnen wij niet direct mensen gelukkig maken. We kunnen wel omstandigheden beïnvloeden die hier effect op hebben. De meest bepalende omstandigheden blijken volgens dit onderzoek: het hebben van zinvol werk (betaald of onbetaald), het hebben van voldoende betekenisvolle contacten (dus niet eenzaam zijn) en in staat zijn om mee te doen in de samenleving. Dit geldt zeker ook voor mensen die fysieke of psychische beperkingen hebben.

In het coalitieakkoord stelden we al dat wij werk en zelfredzaamheid als belangrijkste effect van onze inzet wilden zien. Nu zien we dat inspanningen die we hierop leveren inderdaad belangrijke bijdragen aan levensgeluk zijn. Om te kunnen sturen op geluk hoeven we dus niet op alle gebieden ineens heel andere dingen te doen. We blijven natuurlijk de taken uitvoeren die een gemeente moet oppakken. Onze inwoners kunnen daar altijd op rekenen. Ook dat blijkt volgens onderzoek van groot belang voor het levensgeluk van mensen: een betrouwbare overheid.

We gaan dus niet allerlei andere taken doen. Wel kijken we nu met een andere blik naar onze taken, vanuit een groter bewustzijn van onze mogelijkheden om van (grotere) waarde te kunnen zijn. Dat zorgt ervoor dat we nèt andere accenten leggen, bijsturen, onze taken zó uitvoeren dat het resultaat maximaal van betekenis kan zijn voor onze omgeving.

Eerste keer begroten op geluk

Deze eerste keer begroten op geluk is een mooi startpunt van een ontwikkeling waarin onze gemeente voorop loopt. Deze ontwikkeling leert ons veel over hoe wij van zo groot mogelijke waarde kunnen zijn voor onze inwoners en ondernemers.


In deze woordwolk is te zien welke factoren bijdragen aan geluk. Hoe meer activiteiten uit de begroting bijdragen aan een bepaalde factor, des te groter staat deze factor in de woordwolk weergegeven.

Wat valt op?
Dat we de laatste jaren hebben gestuurd op werk en zelfredzaamheid zien we terug in de woordwolk. ‘Faciliteren deelname maatschappelijk leven’ is het grootst. Ook onze wil om een kwalitatief goede overheid te zijn zien we terug in ‘vertrouwen in de gemeente’ en het ‘verbeteren van de relatie met onze inwoners’. In ‘trots op woonplaats’ is het toeristisch profiel van onze gemeente te herkennen.

Verder werken we onder andere aan het verbeteren van onze dienstverlening, klantgerichtheid en processen omdat we een kwalitatief goede overheid willen zijn.

Als we nu een stapje achteruit zetten en onze resultaten en activiteiten van een afstandje bekijken, zien we dat we eigenlijk al goed op weg zijn voor een gemeente die wil sturen op geluk. Als we ècht willen sturen op geluk, moeten we onze impact vergroten. Die impact zit in wat onze inwoners ervaren. Samen met onze inwoners en andere partijen bereiken we veel meer. Daarom zult u in 2018 zien dat we er voor kiezen om wat we doen nog meer participatief op te pakken. En dat bedoelen we dan in de breedste zin van het woord: we gaan meer in gesprek en nauwer samenwerken met onze inwoners. Maar ook met andere partijen die in onze gemeente actief zijn: instellingen, verbonden partijen, scholen, bedrijven.

Bijdragen aan geluk

Voor het komende jaar leggen we de focus op de volgende thema’s:

Zorg voor elkaar
De afgelopen jaren hebben we moeilijke keuzes moeten maken op het gebied van de zorg, sportvoorzieningen en cultuur. Deze keuzes maakten we om de accommodaties in stand te kunnen houden en zo bij te dragen aan de leefbaarheid in de kernen. De mei-circulaire laat zien dat er binnen het sociaal domein ruimte ontstaat om hierin wat verlichting aan te brengen en dat gaan we doen!

Mensen in hun kracht helpen komen
We gaan ons extra inzetten om zelfredzaamheid en deelname aan het maatschappelijk leven te bevorderen van mensen die in een sociaal isolement zitten. Hiervoor hebben we, naast de reeds bestaande voorzieningen, geluksbudgetten als nieuwe voorziening in de begroting opgenomen. Daarnaast gaan we de komen jaren diverse projecten en voorzieningen realiseren zoals onder andere “Netwerk Versterkt” in de kernen Petten, Callantsoog en ’t Zand, “Buurtgezinnen”, “Dementievriendelijke gemeente”, “Ouderenpakket”, “Afschaffen eigen bijdrage dagbesteding/begeleiding Wmo”, “Aanpak kwetsbare jongeren 18-27 jaar”, “stimuleringsfonds initiatieven uit de samenleving”, etc.

Handhaving en preventie
Jaarlijks stellen wij als college een uitvoeringsprogramma vast voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. De prioriteiten in de uitvoering zijn gebaseerd op de risico’s die voortvloeien uit een eventuele overtreding van de regelgeving. De prioritering is ook voorgelegd aan ons inwonerspanel. Om extra acties uit te kunnen voeren op door de inwoners genoemde belangrijkste onderwerpen, vooral in de preventieve sfeer, stellen we jaarlijks een budget beschikbaar. Voorbeeld hiervan zijn de papieren witte voetjes waarmee we inwoners bewust maken van insluipingsgevaar en brandpreventieacties op recreatieparken.

Economie
Op dit gebied liggen we op koers. De vier jaar geleden benoemde ambities zijn of worden behaald. De omslag in het economisch tij halverwege de bestuursperiode maakt dat bedrijven en inwoners weer durven te investeren!

Schagen is steeds vaker een plek die toeristen weten te vinden, voor een dagje of voor een week. De promotie focust op kust, historie en tradities. Water en wandelpaden bieden ruimte om te ontspannen. De aantrekkingskracht van Marktstad Schagen als regionale winkelstad wordt verstevigd door de vernieuwing en uitbreiding van Makado. We hebben aandacht voor de vitaliteit van onze recreatieparken.

We blijven investeren in onze kernen. Woningbouw, winkelaanbod, ruimte voor spelen, ontmoeting en ontspanning.

Bedrijven, de motor van onze economie krijgen ruimte om te groeien. Het ondernemersloket is er speciaal voor hen. We denken mee met hun uitdagingen en zoeken naar oplossingen, een voorbeeld daarvan is de huisvesting van arbeidsmigranten maar ook bij de aanleg van zonneweiden. Regionaal draaien we volop mee in De Kop werkt zoals de realisatie van een energy en health campus op de ontwikkellocatie petten, maar ook in de kernen merkt men de regionale samenwerking zoals met het aanleggen van het park in Oudesluis.

Gebiedsvisie Sint Maartenszee
In Sint Maartenszee staan verschillende projecten op stapel, waaronder de renovatie van het uitkijkpunt en de aanleg van verlichting langs de weg naar zee. Ook is er het deelproject ‘verkeersveiligheid en uitstraling Zeeweg’, waarvoor verschillende alternatieven worden uitgewerkt. In juni en november 2016 zijn de plannen besproken met inwoners en ondernemers uit de badplaats. Doordat de gemeente hier weinig eigendom heeft, spelen bij enkele projecten meerdere partijen een rol. Ook is er sprake van natuurbescherming, waardoor bijvoorbeeld in het broedseizoen niet mag worden gewerkt. Dit maakt dat de realisatie veel tijd en overleg vergt.

Duurzame inrichting diverse kernen
In Dirkshorn zijn we, in nauw overleg met de dorpsraad, gestart met de duurzame inrichting van het dorp. In 2018 gaan we de plannen realiseren. Daarna gaan we met Schagerbrug en Tuitjenhorn aan de slag.

Zuivere begroting
Conform de afspraak met uw raad zijn onze begroting en het meerjarenbeeld sluitend. voor 2021 was dit mogelijk door het opnemen van een taakstelling. De financiële onzekerheden hebben we goed in beeld. We schuiven dan ook geen lasten door naar de toekomst, behalve wanneer dit voorgeschreven is zoals bij het investeren in een gebouw.

Het opnemen van een taakstelling is een welbewuste keuze gelet op de onzekerheid over de hoogte van de algemene uitkering omdat deze nu gebaseerd is op het oude regeerakkoord. Bij extra Rijksuitgaven stijgt de algemene uitkering en wij verwachten dat het nieuwe regeerakkoord tot extra Rijksuitgaven leidt.

De komende jaren zal bijzondere aandacht nodig zijn voor de gefaseerde groei naar het noodzakelijke budget voor de openbare ruimte. Vooral wanneer de wensen en het beschikbare budget niet met elkaar in overeenstemming zijn. Dit kan soms het geval zijn omdat het budget uitgaat van sober en doelmatig. Dit kan botsen met een duurzame inrichting en wensen vanuit de burgerparticipatie.

Digitaal
Dit is de tweede digitale begroting van de gemeente Schagen. Vanaf nu zijn ál onze planning & control-documenten digitaal, dus niet alleen de begroting, maar ook bijvoorbeeld tussenrapportages en de jaarrekening. Ons doel hierbij is, dat deze documenten een logisch geheel gaan vormen. Het proces van plannen (begroting) naar realisatie (jaarrekening) is dan voor iedereen goed en periodiek te volgen.

Op alle vlakken zijn we volop in beweging om als gemeente onze inwoners van dienst te zijn en op een mooie wijze bij te dragen aan een gelukkige samenleving. Dat ziet u terug in deze begroting.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Jan Steven van Dijk,
Wethouder Financiën.