• Vanuit het Besluit Begroting & Verantwoording is de prognosebalans een verplicht onderdeel geworden van de begroting. Deze verplichting is vooral ingegeven met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo.

begroting

raming

raming

raming

ACTIVA

2018

2019

2020

2021

Ib Materiële vaste activa

116.990

113.520

110.577

106.515

Ic Financiële vaste activa

19.938

18.993

18.048

17.103

II Vlottende activa

28.832

28.832

28.832

28.832

begroting

raming

raming

raming

PASSIVA

2018

2019

2020

2021

III Eigen vermogen

- Algemene reserve (Buffer)

2.762

2.693

2.643

2.543

- Overige bestemmingsreserves

38.524

37.495

36.778

37.514

- Exploitatiesaldo boekjaar

Totaal eigen vermogen

41.286

40.188

39.421

40.057

IV Voorzieningen

2.651

2.893

3.557

4.236

V Vaste schulden

41.476

37.771

34.066

32.061

VI Vlottende passiva

80.348

80.493

80.413

76.096

Toelichting:

  • Uit de prognosebalans blijkt vooral een afname van het eigen vermogen. Dit is in overeenstemming met het verloopoverzicht reserves en voorzieningen die wij ook als bijlage hebben toegevoegd. De vermindering wordt o.a. veroorzaakt door: de bijdragen aan "de Kop werkt", investeringen in de buitenruimte maar ook onttrekkingen ter compensatie van structurele afschrijvingslasten.
  • Ter dekking van meerjarige financieringstekorten gaan we in de balans uit van het inzetten van kort geld in de vorm van kasgeldleningen. Afhankelijk van de rente ontwikkelingen zal dit op enig moment kunnen leiden tot het omzetten hiervan naar leningen voor een langere duur. Zie onderdeel V en VI van de prognosebalans.