Waar gaat het resultaat over?

Onder ‘veiligheid’ verstaan we de sociale en de fysieke veiligheid van inwoners en bedrijven. In een veilige omgeving houdt de overheid voldoende toezicht op het naleven van de regels. Om dit te bereiken werken we samen met onze ketenpartners aan een veilige en leefbare gemeente. Ketenpartners zijn onder meer politie, Openbaar Ministerie, brandweer, woningbouwcorporaties, bedrijfsleven, onderwijs- en welzijnsinstellingen, hulpverleners, vrijwilligers en inwoners.

VTH-beleid

De VTH (vergunning, toezicht & handhavings-) keten is zo ingericht dat we voortdurend evalueren en waar nodig bijstellen. In het (meerjarig) beleid zijn de prioriteiten gesteld en keuzes gemaakt. Jaarlijks wordt dit geconcretiseerd in een uitvoeringsplan. De ervaringen "op straat" worden direct gebruikt voor bijsturing van het uitvoeringsprogramma en zo nodig van het beleid.
De gemeente werkt voortdurend aan een goede samenwerking met de ketenpartners. Ook hun onderlinge samenwerking moet goed zijn. De gemeente pakt daarbij de regierol en zorgt dat, ook zonder formele machtsverhoudingen, de handhavingsdoelstellingen gehaald worden.

Het is van groot belang dat ook inwoners en bedrijven betrokken worden en deelnemen in het proces om de veiligheid te vergroten. Zij hebben daar zelf invloed op, bijvoorbeeld door elkaar aan te spreken op gedrag of afspraken te maken om overlast te beperken. Waar zij niet deelnemen, gaat de gemeente op zoek naar een manier om de zwijgende meerderheid toch te horen. Slepende problematiek heeft zijn weerslag op (het imago van) de buurt of kern. In dergelijke gevallen moet de gemeente in staat zijn maatwerk te leveren.

Het zwaartepunt van de gemeentelijke activiteiten verschuift van handhaven en ingrijpen naar het versterken van de zelfredzaamheid en het veiligheidsbewustzijn van inwoners en bedrijven. De gemeente werkt ook daarom met inwoners en bedrijven aan een veilige samenleving, waarbij alle partners in de keten weten welke rol zij vervullen.

Hoe draagt dit bij aan het geluk van onze inwoners?

Doordat we ons een betrouwbare partner tonen, verhogen we het vertrouwen in de gemeente. We verbeteren de relatie met onze inwoners ook door ze te betrekken bij het beleid en te luisteren naar de input. Dat men gehoord is, blijkt ook uit ons handelen. Uiteindelijk creëren we zo een omgeving waarin veiligheid geen belemmering is om deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

Wij doen dit door

  • de regie te voeren op integrale veiligheid.
  • jaarlijkse uitvoeringsplannen op en bij te stellen met alle netwerkpartners;
  • uitvoer van het Integraal VTH Uitvoeringsplan 2018, waarbinnen ruimte is gemaakt voor door bewoners aangewezen prioriteiten en onderwerpen;
  • uitvoering te geven aan de vastgestelde handhavingsstrategie;
  • het informeren van inwoners en bedrijven over veiligheidsrisico’s;
  • samen te werken aan veiligheidsonderwerpen op regionaal gebied, zoals op de onderwerpen OGGZ en overlast van jeugd alcohol en drugs;
  • buurtbemiddeling beschikbaar hebben en houden.