Verbonden Partijen

Algemeen
Ook voor de begroting 2018 vermelden wij bij de verschillende domeinen welke activiteiten de verschillende verbonden partijen verrichten die bijdragen aan de door de raad vastgestelde beleidsdoelen. Bij de verschillende verbonden partijen maken we daarom ook een verwijzing naar de betreffende doelstelling(en) zoals opgenomen bij de domeinen. Deze werkwijze is daarmee ongewijzigd ten opzichte van de begroting 2017.

Visie op verbonden partijen
De gemeente Schagen heeft geen visiedocument vastgesteld op basis waarvan een afweging wordt gemaakt of we wel of wanneer we juist geen gebruik willen maken van een verbonden partijen voor het realiseren van beleid en welke soort type rechtspersoon (privaat- of publiekrechtelijk) wordt gebruikt en voor welk doel. In de praktijk wordt zal dit per situatie apart worden onderzocht en indien nodig aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

Per 1 januari 2018 participeren wij in de volgende verbonden partijen:

1

Gesubsidieerde arbeid kop van Noord-Holland

Gemeenschappelijke regeling

2

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling

3

GGD Hollands Noorden

Gemeenschappelijke regeling

4

Regionale Uitvoeringsdienst noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling

5

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Gemeenschappelijke regeling

6

Bank Nederlandse Gemeenten

Naamloze Vennootschap

7

Houdstermaatschappij GKNH

Naamloze Vennootschap

8

Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC)

Naamloze Vennootschap

9

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Naamloze Vennootschap

10

Surplus

Stichting

Opmerking:
Vanaf januari 2018 zullen wij ook gaan deelnemen in de gemeenschappelijke regeling Archeologie West-Friesland. Dit is een kennissterke archeologische organisatie die zich op de archeologie van West-Friesland en omgeving richt. Het is een stichting die deelnemende gemeenten adviseert en ondersteunt op het gebied van archeologie.

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

  • Domeinen2
  • Domeinen2
  • Domeinen2
  • Domeinen1
  • Domeinen3

Overige verbonden partijen

  • Domeinen3
  • Domeinen3
  • Domeinen3
  • Domeinen1
  • Domeinen2