Overzicht incidentele baten en lasten

Algemene reserve, de Kop Werkt aanvullende dekking 2e tranche

320

Algemene reserve, invoering omgevingswet

100

100

Reserve milieubeleid; klimaatprogramma

100

100

Algemene reserve, revitalisering recreatieparken

70

70

70

Reserve frictiekosten fusie; huisvesting

66

Reserve frictiekosten fusie; organisatieontwikkeling

150

Reserve de kop werkt

1.590

Reserve grondexploitatie; bodemkaart en woonvisie

25

25

Reserve BYOD

715

2.421

295

785

Algemene reserve, de Kop Werkt

200

120

Huisvestingskosten fusie

66

Organisatieontwikkeling

150

BYOD

715

Regionale samenwerking, lobbyist (Energy & Health Campus)

85

Revitalisering recreatieparken

70

70

70

Recreatieve routes St Maartenszee, verkeersveilige oversteek

100

Milieu, actualisatie bodemkaart

5

5

Woonvisie

20

20

Invoering omgevingswet

100

100

Klimaatprogramma

100

100

Bijdrage aan De kop werkt

2.110

2.806

495

904