Doelstelling Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud

Resultaat S1.1 Ieder kind heeft de mogelijkheid zich te ontwikkelen en te ontplooien tot een zelfstandig volwassene

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5004006

10.10.02 SGN Zuiderweg 15

434330

Onderhoud en reparatie

2.500

NB

5004017

10.10.1 SGN Merelstraat 46 Vogel/Wegwijz

434330

Onderhoud en reparatie

2.000

NB

5004018

10.50.1 SGN Merelstraat 46a Kikkerpoel

431000

Energie

3.000

NB

434330

Onderhoud en reparatie

200

NB

5004045

10.50.1 SGN Lauriestraat 4 Bikkeltje

434330

Onderhoud en reparatie

200

NB

5004115

12.10.1 TJH Dorpsstraat 35 Hoge Akker

431000

Energie

5.000

NB

434100

Betaalde belastingen

400

NB

434330

Onderhoud en reparatie

5.000

NB

434343

Schoonmaakkosten

26.000

NB

434344

Waterverbruik

300

NB

434399

Overige goederen en diensten

2.000

NB

832100

Huren

27.000

NB

5004322

1.50.1 SGB J.Blaauwboerstr 4a Humhonk

434330

Onderhoud en reparatie

100

NB

5004365

Gymlokaal Cg Jewelwg7c

434330

Onderhoud en reparatie

900

NB

5004371

2.50.1 CG Correljestraat 1a 1e Stapje

434330

Onderhoud en reparatie

300

NB

5004405

Gymlokaal SMb M.Breetstr1

434330

Onderhoud en reparatie

500

NB

5004408

4.50.1 STB S Maartensweg 68a Piploentje

431000

Energie

10.000

NB

434306

Materiaalgebruik/verbruik

390

NB

434330

Onderhoud en reparatie

610

NB

5004455

3.61.1 TZ W 't Hartplein 6 Gymzaal

431000

Energie

2.600

NB

434330

Onderhoud en reparatie

1.500

NB

434343

Schoonmaakkosten

6.000

NB

434344

Waterverbruik

300

NB

5004540

8.61.1 BBG Grote Sloot 75 Gymlokaal

431000

Energie

6.000

NB

434330

Onderhoud en reparatie

1.500

NB

434343

Schoonmaakkosten

4.300

NB

434344

Waterverbruik

110

NB

5004560

9.61.1 OSL Melchiorstraat 41 gymzaal

434330

Onderhoud en reparatie

2.000

NB

434343

Schoonmaakkosten

4.500

NB

5004563

9.31.1 OSL Melchiorstraat 41 Multifunct

431000

Energie

8.500

NB

434330

Onderhoud en reparatie

500

NB

434343

Schoonmaakkosten

4.500

NB

434344

Waterverbruik

327

NB

6420010

OB gymnastiekonderwijs

434346

Huur

118.457

NB

832100

Huren

3.337

NB

6420098

OB excl huisvesting kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

2.266

NB

423000

Afschrijvingslasten

11.199

NB

6421000

OBO voorzieningen in de huisvesting

434330

Onderhoud en reparatie

13.563

NB

434381

Eigen risico schade

11.200

NB

434399

Overige goederen en diensten

3.525

NB

6421098

OBO onderwijshuisvesting kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

141.197

NB

423000

Afschrijvingslasten

372.024

NB

6422000

BBO leerlingafhankelijke voorzieningen

431000

Energie

50.675

NB

434330

Onderhoud en reparatie

24.300

NB

434343

Schoonmaakkosten

39.953

NB

434344

Waterverbruik

1.877

NB

434381

Eigen risico schade

19.225

NB

434399

Overige goederen en diensten

4.151

NB

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

91.859

NB

6423000

BBO voorzieningen in de huisvesting

434381

Eigen risico schade

24.900

NB

434399

Overige goederen en diensten

61.195

NB

6423098

BB onderwijshuisvesting kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

486.189

NB

423000

Afschrijvingslasten

683.817

NB

6431000

voorziening in de huisvesting OSO

434381

Eigen risico schade

900

NB

832100

Huren

1.000

NB

6431098

OSO onderwijshuisvesting kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

107.905

NB

423000

Afschrijvingslasten

245.856

NB

6441000

Voorzieningen in de huisvesting OVO

434381

Eigen risico schade

9.850

NB

6441098

OVO onderwijshuisvesting kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

183.509

NB

423000

Afschrijvingslasten

371.823

NB

6480040

Bewegingsonderwijs

434367

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

135.000

B

434399

Overige goederen en diensten

130.565

NB

6650098

Kinderopvang kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

12.959

NB

423000

Afschrijvingslasten

23.867

NB

6980203

Reserve onderhoud gebouwen basisonderwij

460203

Reserve onderhoud gebouwen basisonderw (

54.225

B

860203

Reserve onderhoud gebouwen basisonderwij

343.469

B

6980204

Reserve onderhoud gebouwen voortgezetond

460204

Reserve onderhoud gebouwen voortgezeto (

17.985

B

860204

Reserve onderhoud gebouwen voortgezeto (

260.338

B

Totaal cluster

3.466.194

727.003

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6480020

Voor- en vroegschoolse educatie

434399

Overige goederen en diensten

123.085

NB

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

15.425

NB

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

58.174

NB

6480030

Lokaal onderwijsbeleid

434366

Gelukslessen

10.000

B

434399

Overige goederen en diensten

40.985

NB

442500

Subsidie

6.000

NB

6650010

Kinderopvang

442100

Subsidies aan marktproducenten

80.040

B

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

65.865

B

442500

Subsidie

57.946

NB

832100

Huren

85.404

B

Totaal cluster

399.346

143.578

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6480000

RMC

411000

Loonkosten

140.616

B

430000

Personeel van derden

40.000

B

434342

Accountantskosten

6.000

B

434399

Overige goederen en diensten

9.508

NB

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

-1.485

NB

842200

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

279.000

NB

Totaal cluster

194.639

279.000

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6480010

Leerlingenvervoer

434399

Overige goederen en diensten

4.000

B

442300

Uitkeringen in natura aan personen

585.247

B

834099

Overige goederen en diensten

10.028

B

842100

Vergoeding en verhaal sociale uitkeringe

2.528

B

Totaal cluster

589.247

12.556

Totaal resultaat S1.1

4.649.426

1.162.137

Resultaat S1.2 Waar nodig worden ondersteuning en jeugdhulp ingezet

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5110096

S JGZ maatwerk

442500

Subsidie

127.676

B

5110106

S PGB Jeugd

442200

Uitkeringen

298.000

NB

5110125

S Zorgaanbieders jeugd

442300

Uitkeringen in natura aan personen

6.185.000

B

Totaal cluster

6.610.676

0

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5110135

S Gedwongen kader (GI)

442300

Uitkeringen in natura aan personen

765.000

NB

Totaal cluster

765.000

0

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5110136

S Businesscase veilig thuis

434400

Bijdragen

148.000

NB

Totaal cluster

148.000

0

Totaal resultaat S1.2

7.523.676

0

Resultaat S1.3 Waar nodig biedt de gemeente een trampoline naar voorzien in eigen onderhoud

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5110005

S Bijstandsverlening Wet BUIG

442251

Inkomensoverdrachten WWB

7.483.727

NB

442253

Inkomensoverdrachten IOAW

425.801

NB

442254

Inkomensoverdrachten IOAZ

82.137

NB

442255

Inkomensoverdrachten startende onderneme

119.000

NB

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

7.654.052

NB

842150

Terugvordering & verhaal WWB

118.838

NB

842151

Terugvordering IOAW

1.534

NB

842152

Terugvordering IOAZ

656

NB

842153

Terugvordering startende ondernemers Bbz

1.774

NB

5110015

S Bijstandsverlening BBZ

442256

Inkomensoverdrachten Bbz 2004

30.000

NB

442257

Bbz renteloze leningen

66.000

NB

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

116.000

NB

842155

Ontvangsten Bbz renteloze leningen

14.000

NB

842156

Ontvangsten Bbz rentedragende leningen

58.000

NB

5110016

S BBZ advieskosten declarabel

434439

Advieskosten

45.000

B

5110057

S Bijzondere ziektekosten

442200

Uitkeringen

328.000

B

Totaal cluster

8.579.665

7.964.854

Totaal resultaat S1.3

8.579.665

7.964.854

Resultaat S1.4 Inwoners die beperkt zijn om volledig betaald werk te verrichten participeren naar vermogen

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5110035

S Re-integratie- en participatievz PW

434503

Re-integratieinstrumenten

449.000

B

6611000

WSW

442500

Subsidie

5.222.000

NB

Totaal cluster

5.671.000

0

Totaal resultaat S1.4

5.671.000

0

Resultaat S1.5 Ondersteuning bieden aan inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum, waar mogelijk tijdelijk

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5110025

S Bijzondere bijstand

434399

Overige goederen en diensten

1.153

NB

434400

Bijdragen

150.000

B

442200

Uitkeringen

1.101.776

NB

842157

Terugvordering bijzondere bijstand

60.209

B

Totaal cluster

1.252.929

60.209

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5110026

S Schuldhulpverlening

434399

Overige goederen en diensten

67.200

B

Totaal cluster

67.200

0

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6614020

Overige minimabeleid

434399

Overige goederen en diensten

1.500

B

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

25.000

B

442500

Subsidie

10.000

B

6614030

Kwijtschelding rioolrechten

442200

Uitkeringen

99.000

B

6614031

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

442200

Uitkeringen

156.620

B

Totaal cluster

292.120

0

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6630040

Vluchtelingenwerk

434399

Overige goederen en diensten

37.500

B

442500

Subsidie

131.528

B

842200

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

128.500

B

Totaal cluster

169.028

128.500

Totaal resultaat S1.5

1.781.277

188.709

Resultaat ST1 Taakstelling doelstelling SD1

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6922020

Taakstelling doestelling SOC1

400000

Niet in te delen lasten

923.219

B

864000

Bezuiniging taakstelling

379.200

B

Totaal cluster

923.219

379.200

Totaal resultaat ST1

923.219

379.200

Totaal doelstelling S1

29.128.263

9.694.900

Saldo

19.433.363