Waar gaat het resultaat over?

Een aantrekkelijke openbare ruimte ontstaat niet vanzelf. Een doordacht en fraai ontwerp is belangrijk. Zorgvuldige realisatie en instandhouding zorgen voor optimale beleving. Wij houden de kwaliteit van de openbare ruimte op een aanvaardbaar niveau. Aan de hand van het integrale beleidsplan Openbaar Gebied zorgen we samen met inwoners en bedrijven voor de openbare ruimte. Regelmatig willen inwoners, bedrijven en instellingen de kwaliteit van de buitenruimte vergroten, of een bijdrage leveren aan het onderhoud. Zij krijgen van ons zoveel mogelijk de ruimte om dat zelf op te pakken en uit te voeren.

Hoe draagt dit bij aan het geluk van onze inwoners?

Zorgvuldig en consequent onderhoud en beheer draagt bij aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Doordat de openbare ruimte geen gebreken vertoont kunnen inwoners en ondernemers trots zijn op hun stad, dorp en gemeente. Door meer ruimte te geven voor initiatief en participatie ontstaat een succesvolle buurtgerichte samenwerking waarbij inwoners en ondernemers meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid tonen.

Wij doen dit door

Uitvoering te geven aan het Integrale beleidsplan Openbaar Gebied, met de navolgende kaders:

1) Duurzame instandhouding

 • Borging van de levensduur van de kapitaalgoederen.
 • De inrichting, de aanleg, het onderhoud, het beheer en de vervanging van kapitaalgoederen in het openbaar gebied in samenhang met elkaar.
 • Kapitaalgoederen voldoen aan hun functie en doel.

2) Sober & doelmatig

 • Leveren van een basisniveau.
 • Sturen op beeldkwaliteit

- Uitgangspunt is beeldkwaliteitsniveau CROW C

- Indien het gebruik of een efficiënte werkwijze er om vraagt beeldkwaliteitsniveau CROW B toepassen.

3) Participatie, beleving en inwonerstevredenheid

 • Ambitie is maximale participatie.
 • Sturen op burgertevredenheid.
 • Betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

4) Duurzaamheid, klimaatadaptatie en ecologie

 • Een leefomgeving die leefbaar, veilig, gezond en aantrekkelijk is.
 • Een toekomstgericht en toekomstbestendig openbaar gebied.

5) Financieel evenwicht.

 • Eerst de basis op orde:

- Beleidsplan

- Gegevensbeheer

- Beheerplan
- Meerjarenonderhoudsplanning

- Meerjarenonderhoudsbegroting