Doelstelling Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en elkaar

Resultaat S3.1 De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg, zo nodig met inschakeling van hun sociale netwerk.......

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5110058

S Mantelzorg

442500

Subsidie

262.746

B

5110085

S Algemene voorzieningen WMO en jeugd

422000

Toegerekende rente

3.273

B

423000

Afschrijvingslasten

20.448

B

434304

Onkostenvergoedingen

2.000

B

434337

Telecommunicatie

6.030

B

434399

Overige goederen en diensten

42.759

B

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

10.000

B

442500

Subsidie

452.433

B

5110086

S Ouderenwerk

434399

Overige goederen en diensten

1.931

B

442500

Subsidie

595.139

B

5110095

S Jeugdgezondheidszorg

434346

Huur

21.770

B

434399

Overige goederen en diensten

60.000

B

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

693.834

B

Totaal cluster

2.172.363

0

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5110068

WMO adviesraad

434304

Onkostenvergoedingen

10.000

B

Totaal cluster

10.000

0

Totaal resultaat S3.1

2.182.363

0

Resultaat S3.2 Voor inwoners die niet in staat zijn om zelf te voorzien in hun zorg biedt de gemeente een vangnet

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5110056

S Zorg aanbieders WMO

434399

Overige goederen en diensten

1.633

B

442300

Uitkeringen in natura aan personen

2.032.053

B

442500

Subsidie

165.740

B

5110075

S Eigen bijdrage WMO

842160

Terugvordering WMO

480.000

B

5110105

S PGB WMO

442200

Uitkeringen

306.000

NB

Totaal cluster

2.505.426

480.000

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5110055

S Huishoudelijke hulp

442200

Uitkeringen

200.000

B

442263

Huishoudelijke hulp

1.808.000

B

Totaal cluster

2.008.000

0

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5110067

Gezondheidszorg OGGZ

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

61.442

B

Totaal cluster

61.442

0

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5110045

S Voorzieningen WMO

442260

Woningaanpassingen

350.000

B

442261

Hulpmiddelen

467.954

B

442262

Overige voorzieningen gehandicapten

140.000

B

Totaal cluster

957.954

0

Totaal resultaat S3.2

5.532.822

480.000

Resultaat S3.3 Er zijn mogelijkheden voor inwoners van Schagen om te kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6714000

Gezondheidszorg

434399

Overige goederen en diensten

20.621

NB

434400

Bijdragen

160.000

B

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

843.095

NB

442500

Subsidie

69.510

NB

Totaal cluster

1.093.226

0

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5110066

S Inloophuis GGZ

442500

Subsidie

93.746

NB

Totaal cluster

93.746

0

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6714010

AED's

434399

Overige goederen en diensten

25.000

B

442500

Subsidie

22.500

B

6714098

Openbare gezondheidszorg kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

167

NB

423000

Afschrijvingslasten

2.789

NB

Totaal cluster

50.456

0

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6711000

Ambulancevervoer

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

2.896

B

Totaal cluster

2.896

0

Totaal resultaat S3.3

1.240.324

0

Resultaat ST3 Taakstelling doelstelling SD3

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6922022

Taakstelling doestelling SOC3

400000

Niet in te delen lasten

226.253

B

864000

Bezuiniging taakstelling

1.375.955

B

Totaal cluster

226.253

1.375.955

Totaal resultaat ST3

226.253

1.375.955

Totaal doelstelling S3

9.181.762

1.855.955

Saldo

7.325.807