Waar gaat het resultaat over?

Voor een klein deel van het jeugdige inwoners (15-20%) is extra hulp nodig.
Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders. Dit geldt voor:
- hulp bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen,
- de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering,
- de advisering en verwerking van meldingen inzake huiselijk geweld en kindermishandeling
- de vrijwillige en gedwongen jeugdzorg,
- de jeugd-ggz,
- de zorg voor jongeren met een verstandelijke beperking en
- de begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf.

Het wijkteam is de toegang voor de jeugdhulp, op een laagdrempelige en herkenbare manier. Daarnaast krijgen kinderen rechtstreeks toegang tot jeugdhulp na verwijzing door huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Het wijkteam geeft hiervoor een beschikking af.

Hoe draagt dit bij aan het geluk van onze inwoners?

Met veel jongeren gaat het goed. Slechts een klein deel heeft hulp- of ondersteuning nodig. Wij zorgen ervoor dat deze jongeren passende maatwerkvoorzieningen krijgen. Op die manier nemen wij de belemmeringen om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer zo veel mogelijk weg.

Wij doen dit door

a. Individuele voorzieningen Jeugdhulp

a1. een dekkend en passend aanbod aan jeugdhulp beschikbaar te stellen (maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen):

a2. het beschikbaar en bereikbaar houden van de specialistische jeugdhulp. Hiervoor is een transformatie- en uitvoeringsagenda opgesteld samen met de regio’s Alkmaar en West-Friesland. In 2018 ligt de prioriteit bij het versterken van de specialistische integrale ambulante hulp en integrale vormen van verblijf

a3. het onderzoeken van de mogelijkheden om Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) onder te brengen bij het Samenwerkingsverband primair onderwijs (Swv PO)

a4. uitvoering geven aan het innovatiethema ‘Waarom moeilijk doen als het samen kan’ gemeenten Den Helder, Texel en Schagen’. Hierbij wordt integrale ambulante specialistische jeugdhulp en een consultatiefunctie ontwikkeld op basis van de behoefte van de wijkteams;

b. Jeugdbescherming en -reclassering

b1. De gecertificeerde instellingen voeren de jeugdbescherming- en jeugdreclasseringsmaatregelen uit

f. Veilig Thuis
f1 Bij crisissituaties kan de juiste jeugdhulp worden geboden 24/7;

f2 Specialistische hulp inschakelen en melden aan Raad voor Kinderbescherming als de veiligheid van het kind in het geding is
f3 Uitvoering van Veilig Thuis door de GGD-HN en de verbinding leggen met wijkteam en crisisdienst