Het Besluit Begroting en Verantwoording is in 2015 gewijzigd en één van de nieuwe zaken betreft artikel 8 waar is opgenomen en dat in het Programmaplan een overzicht van de kosten van Overhead gepresteerd dient te worden. In april 2016 is de Notitie Overhead verschenen waarin wordt aangegeven hoe we dienen om te gaan met de overhead.
Om de gemeenteraden op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, wordt voorgeschreven dat in het programmaplan een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead. In de programma’s moeten dan de kosten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces.

Definitie Overhead
De definitie luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

(x € 1.000)

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Overhead

12.227

12.119

12.384

12.135

Overhead in een percentage van het begrotingstotaal

10,0

10,1

10,5

10,4

In onze organisatie wordt geen tijd geschreven. De salariskosten worden per formatie eenheid toegerekend aan de taakvelden. Hierdoor wordt 38,6% van de salarislasten niet toegerekend en wordt als overhead aangegeven.