bedragen x € 1.000

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

14.725

Uitkering gemeentefonds

61.001

Dividend

406

Saldo van de financieringsfunctie

518

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

Deze middelen kennen, in tegenstelling tot de heffingen als rioolrecht

en de afvalstoffenheffing, geen vooraf bepaald bestedingsdoel.

OZB woningen

6.739

OZB niet-woningen

3.275

Precariobelasting

2.184

Toeristenbelasting

1.113

Forensenbelasting

1.414

Meer informatie over de lokale heffingen, met een uitgebreid beeld van de beleidsuitgangspunten, tarieven, de belastingdruk en het kwijtscheldingsbeleid vermelden we in de paragraaf lokale heffingen.