Waar gaat het resultaat over?

De gemeente stimuleert inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven van Schagen om zelf evenementen te organiseren en uit te voeren. Bij evenementen waarbij de veiligheid in het geding kan komen en/of er sprake is van een groot economisch belang, kunnen wij bijspringen. We maken daarmee een omslag van organiseren (voor zover we die rol nu nog hebben) naar faciliteren. Daarmee willen we bereiken dat het aantal evenementen in de gemeente gelijk blijft, terwijl wij onze inzet bij evenementen terugbrengen. Of dat die inzet (mede) door derden worden gefinancierd. Als het aantal evenementen gelijk blijft, betekent dit dus dat er meer inzet en financiering van organisatoren en burgers nodig is.

In een duurzame en zelfredzame samenleving dragen burgers en lokale organisaties naar vermogen bij aan het in stand houden van de culturele voorzieningen. De gemeente stimuleert en jaagt aan, denkt indien nodig mee en faciliteert dit in beperkte mate. Als burgers en lokale organisaties zelf de verantwoordelijkheid nemen, hoeft er aan het eind van de beleidsperiode minder beroep worden gedaan op de structurele financiële en/of organisatorische ondersteuning door de gemeente.

Lokaal cultuurfonds
In het kader van de evaluatie van het subsidiebeleid is besloten een lokaal cultuurfonds in te stellen. Het fonds maakt het mogelijk incidentele initiatieven te stimuleren of verenigingen die echt in de problemen komen een helpende hand toe te steken of verenigingen de mogelijkheid geven koppelsubsidies te verwerven.
De KCARS heeft een adviserende rol voor toekenning van uitnamen van het fonds.

Hoe draagt dit bij aan het geluk van onze inwoners?

Door onze manier van werken dragen wij bij aan het verbeteren van de relatie tussen de gemeente en inwoners. Ook dragen we zo bij aan deelname aan het maatschappelijk leven door cultuur voor grote groepen beschikbaar te houden.

Wij doen dit door

Wij doen dit door:

  1. Evenementen te steunen op twee manieren:
  1. Vanuit oogpunt van handhaving en veiligheid: door vergunningverlening en controle of er aan de voorwaarden wordt voldaan.
  2. Met een indirecte subsidie door bijvoorbeeld het neerzetten van dranghekken(wanneer veiligheid in het gedrang kan komen) en verlenen van andere ondersteunende activiteiten.
  1. De slag te maken van organiseren (voor zover we die rol nu nog hebben) naar faciliteren. De gemeente Schagen wil aanjager zijn in het proces waarin cultuur – zeker voor jeugd – duurzaam in de samenleving verankerd is. Daarbij is onze rol om samenwerking en cultureel ondernemerschap te stimuleren. Ook bevorderen wij de samenwerking tussen de culturele partners en initiatiefnemers, detailhandel en horeca via de Kunst en Cultuur Adviesraad.
  2. We verlenen subsidie aan musea.
  3. Subsidie aan een podium in de gemeente te geven voor voorstellingen die een hoogwaardige infrastructuur behoeven (Markt18).