Waar gaat het resultaat over?

Uitgangspunt is dat inwoners zelf voorzien in hun levensonderhoud. Er zijn echter situaties waarin zij dit voor korte of langere tijd niet zelf kunnen. De gemeente biedt de volgende voorzieningen aan mensen met een minimum inkomen of schulden :

- Bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten.
- Schulddienstverlening voor mensen die in een problematische schuldensituatie verkeren.
- Minima- en armoedebeleid voor (nood)zorg en steun en om deelname aan bijvoorbeeld educatie, sport en cultuur mogelijk te maken. Belangrijke doelgroepen hiervan zijn kinderen, voor wie we het ‘Kindpakket’ hebben, en ouderen, voor wie we een Ouderenpakket hebben ingericht.
- Bijzondere bijstand voor inrichtingskosten.

Hoe draagt dit bij aan het geluk van onze inwoners?

Mensen met een minimuminkomen kunnen gebruik maken van de voorzieningen en daardoor deelnemen aan het maatschappelijk leven. Daarmee verbetert het contact met anderen en verminderen we eenzaamheid.

Wij doen dit door

  1. preventieve inspanning om te voorkomen dat mensen een beroep moeten doen op bijzondere bijstand of schulddienstverlening. Waar dit wel nodig is, begeleiden we hen zo snel mogelijk naar een situatie waarin ondersteuning niet langer nodig is;
  2. aanvragen bijzondere bijstand individueel te beoordelen. Voor de collectieve Zorgverzekering voor minima verlenen we categoriale bijzondere bijstand;
  3. kinderen uit gezinnen die tot de minima behoren, kunnen door het Kindpakket deelnemen aan onder andere sport en cultuur. In 2017 heeft de Raad besloten het Kindpakket uit te breiden met de groep 0-4 jarigen. We willen het gebruik ervan stimuleren;

We hebben ook een Ouderenpakket ingericht, zodat ouderen met een minimum inkomen deel kunnen nemen aan sociale, maatschappelijke, culturele en sportactiviteiten;

  1. een vangnet te bieden aan minima in de vorm van het Noodfonds, een samenwerking tussen de gemeente en de kerken. Het Noodfonds is ook beschikbaar voor mensen die onverwacht in ernstige financiële problemen komen en geen andere ondersteuningsmogelijkheden hebben. Door preventieve en curatieve maatregelen in het kader van de bijzondere bijstand en schulddienstverlening werd in 2016 minder beroep op het Noodfonds gedaan. De verwachting is dat deze trend zich in 2017 voortzet, waardoor de bijdrage van de gemeente aan het Noodfonds bijgesteld kan worden.
  2. de uitvoering van Schulddienstverlening geheel in gemeentelijk beheer uit te voeren, zoals in het Beleidsplan Schulddienstverlening is afgesproken. Implementatie vindt plaats in 2017. De Wijkteams nemen de nieuwe trajecten in behandeling. Het aantal trajecten dat door Plangroep wordt uitgevoerd, wordt in drie jaren afgebouwd, afgestemd op de termijn van een minnelijk traject. Dit is aangegeven in het Beleidsplan Schulddienstverlening dat door uw Raad op 22 maart 2016 is vastgesteld.
  3. de Voedselbank te ondersteunen, zodat gezinnen met een laag inkomen voldoende en gezonde voeding krijgen.