Waar gaat het resultaat over?

Gemeentelijke regelgeving wordt nogal eens aangemerkt als belemmerend. Niet alleen door inwoners, maar ook door bedrijven en instellingen. In die gevallen waarin de gemeente bevoegd is autonoom te handelen, gaan we de regeldruk verminderen. Dit doen we door het aantal regels te verminderen of door de inhoud of de strekking van de regels te veranderen. Hierbij verliezen we niet uit het oog dat wij als gemeente verschillende belangen tegen elkaar moeten afwegen. Ook willen we de werkprocessen zo lean mogelijk maken, zodat de afhandeling van aanvragen/verzoeken zo vlot mogelijk verloopt.

Hoe draagt dit bij aan het geluk van onze inwoners?

Door alleen te regelen wat geregeld moet worden, verhogen we het vertrouwen in de gemeente. De relatie inwoner-gemeente verbetert omdat inwoners en organisaties voldoende ruimte krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren.

Wij doen dit door

  • beoordelen van regels op duidelijkheid, volledigheid en strijdigheid met andere regels
  • beoordelen van regels op nut en noodzaak
  • afschaffen van regelgeving
  • vereenvoudigen van regelgeving, bijvoorbeeld het vervangen van vergunningstelsels door algemene regels of meldingsstelsels
  • verminderen van indieningsvereisten/administratieve lasten
  • verbeteren van informatie over regelgeving op de gemeentelijke website

Voor alle duidelijkheid: beleidsregels vallen ook onder het begrip ‘regels/regelgeving’.