Paragraaf grondbeleid

Nota Grondbeleid
In 2017 is de nieuwe nota grondbeleid vastgesteld. De nota omschrijft op welke manier wij met grondtransacties kunnen bijdragen aan doelstellingen van de gemeente en hoe wij hierbij met de financiën omgaan. Wij kunnen zelf actief aankopen en ontwikkelen of dit aan de markt overlaten. Welke vorm van grondbeleid wij toepassen hangt af van de individuele situatie en het gewenste doel.

Aanpak kern op kracht
Het kernenbeleid maakt geen onderdeel uit van de nota grondbeleid omdat de gewenste ontwikkelrichting van iedere kern behalve op cijfers en statistieken ook gebaseerd moet zijn op de wensen van de inwoners. Om te komen tot bepaalde ontwikkelrichtingen voor de kernen gaan wij aankomend jaar in overleg met de bewoners aan de slag met de 'aanpak elke kern op kracht'. Het kernenonderzoek -zoals we dat nu noemen- gebruiken wij wel als onderlegger voor het verkoopplan.

Tafelzilver
In de meerjarenbegroting 2014-2018 is opgenomen dat wij tot 2020 voor € 6,2 miljoen aan 'tafelzilver' (vastgoed in gemeentelijk eigendom) moeten verkopen voor het afboeken van oude investeringen, waarvan € 1,2 miljoen het zogeheten 'herenakkoord' betrof. Op dit moment hebben wij voor ruim 3 miljoen gronden en gebouwen verkocht. Dit is bijgeschreven bij de doelstelling tafelzilver.

Verkoopplan
Voor het opstellen van ons verkoopplan inventariseerden wij wat wij in eigendom hebben, wat dit (meerjarig) kost en oplevert en wat de mogelijke verkoopwaarde is. Niet-strategisch gelegen gronden en gebouwen kunnen wij direct verkopen. Strategisch gelegen gronden en gebouwen worden betrokken in de 'aanpak elke kern op kracht'. Verkopen van gronden en gebouwen die zijn opgenomen in het verkoopplan en niet in een grondexploitatie zijn opgenomen dragen bij aan de doelstelling tafelzilver.

Voortgangsrapportage
In de voortgangsrapportage hebben wij tot nu toe alleen een overzicht gegeven van de (financiële) stand van zaken van de gemeentelijke exploitaties. Vanaf 2018 zullen wij in de voortgangsrapportage ook inzicht geven in het resultaat van de verkoop ten behoeve van de doelstelling tafelzilver.

Op dit moment hebben wij onderstaande gronden in exploitatie:
ExploitatieFase
Burgerbrug naast brede school Realisatiefase
Groote Keeten Boskerpark Voorbereidingsfase
Schagen Beethovenlaan Realisatiefase
Schagen Lagedijk Realisatiefase
Schagen Makado Realisatiefase
Schagen Nes Noord Realisatiefase
Sint Maarten Haulo Beheerfase
Sint Maartensbrug naast brede school Realisatiefase
Tuitjenhorn De Dijken Realisatiefase
Warmenhuizen centrum fase 2 Realisatiefase
't Zand noord Definitiefase

Bovenstaande exploitaties leveren gezamenlijk naar verwachting een positief resultaat op van tussen de 5 en 8 ton. Opbrengsten uit grondexploitaties worden bijgeschreven in de reserve grondexploitatie.

Reserve grondexploitatie
De huidige stand van de reserve is ca. 1,7 miljoen. Vanuit deze reserve kunnen wij:

  • negatieve exploitaties opvangen (momenteel alleen Lagedijk);
  • strategisch gelegen gronden en gebouwen aankopen (voor de aanpak elke kern op kracht);
  • investeringen doen die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen uit het kernenonderzoek.

Reserves in relatie tot risico's
Voor bedrijventerrein Lagedijk hebben wij een voorziening getroffen voor het verschil tussen de totale investering en mogelijke opbrengst. Hierbij gaan wij uit van een volledige verkoop van de bouwkavels in de aankomende 10 jaar. Voor 't Zand Noord hebben wij een voorziening getroffen die rekening houdt met het mogelijk afwaarderen van de boekwaarde van het gemeentelijk eigendom naar de actuele marktwaarde.

De voorzieningen zijn toereikend voor het huidig risico en zien er nu als volgt uit:

Woningbouwplan 't Zand Noord

569

303

Bedrijventerrein Lagedijk

5.110

1.097