(bedragen x € 1.000)

saldo per 31-12

Naam reserve/voorziening

rekening

prognose

prognose

prognose

prognose

prognose

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Reserves

Algemene reserve

4.415

3.351

2.762

2.693

2.643

2.543

Reserve gemeentehuis TH & Sgb

2.004

0

0

0

0

0

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

1.273

1.403

1.446

1.708

1.888

1.530

Reserve gebouwen basisonderwijs

6.242

5.438

5.149

4.748

4.378

4.031

Reserve gebouwen voortgezet onderwijs

6.612

6.370

6.128

5.903

5.686

5.472

Reserve WMO/minimabeleid

945

685

425

165

0

0

Reserve grondexploitatie

2.225

1.564

1.440

1.315

1.215

1.215

Reserve milieubeleid

340

200

100

0

0

0

Reserve gymnastiekmateriaal

139

139

139

139

139

139

Reserve regio arr bedrijvent KopNH

27

0

0

0

0

0

Reserve aankoop kunstvoorwerpen

29

31

34

36

39

41

Reserve investeringen economisch nut

3.995

3.651

3.364

3.088

2.818

2.561

Reserve investeringen maatschappelijk nut

3

5.356

8.573

9.863

10.264

9.911

Reserve afvalstoffenheffing

179

983

488

86

7

63

Reserve egalisatie rioolheffing

1.571

1.571

1.571

1.571

1.571

1.571

Reserve Markt 18

1.283

1.205

1.129

1.056

986

918

Reserve NUP

222

16

16

16

16

16

Reserve frictiekosten fusie

1.695

486

270

260

250

240

Reserve Maatschappelijk nut

3.725

3.045

1.974

1.826

1.572

2.271

Reserve Decentralisatie sociaal domein

1.200

1.718

1.668

1.504

1.326

1.326

Reserve Overlopende posten

78

12

3

2

0

0

Reserve opleidingen

103

103

103

103

103

103

Reserve bewegen naar de klant

784

129

129

129

129

129

Reserve wegenonderhoud

2.203

2.370

1.033

51

2

0

Reserve groenonderhoud

140

110

210

65

0

5

Reserve buitenruimte

2.760

1.363

256

0

343

1.086

Reserve innovatie zorgaanbieders

251

318

582

845

1.108

1.371

Reserve dorpshuizen

12

4

4

4

4

4

Reserve buitensportaccommodaties

1.075

1.385

1.828

2.256

2.660

2.989

Reserve structuurvisie Petten

2.123

0

0

0

0

0

Reserve de Kop Werkt

3.700

1.590

0

0

0

0

Reserve reddingsbrigade

228

292

274

306

277

261

Reserve BYOD

0

0

190

452

0

262

Reserve resultaat boekjaar

(bedragen x € 1.000)

saldo per 31-12

Naam reserve/voorziening

rekening

prognose

prognose

prognose

prognose

prognose

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Voorzieningen

Voorziening pensioen voormalig wethouders

694

635

576

517

458

399

Voorziening wachtgeldverplichting voor. Best.

481

413

413

413

413

413

Voorziening Parkeerfonds

249

249

49

49

49

49

Voorziening onderhoud zwembad De Wiel

74

67

61

61

61

61

Voorziening onderhoud begraafplaats

0

0

2

20

45

70

Voorziening planschade

0

0

0

0

0

0

Voorziening uitstroom personeel

253

253

253

253

253

253

Voorziening riool

1.823

249

903

1.580

2.277

2.991

Voorziening afboeking investeringen vm ISD

60

0

0

0

0

0

Voorziening frictiekosten ontbinding COWWI

0

1.022

394

0

0

0