Waar gaat het resultaat over?

In een duurzame en zelfredzame samenleving organiseren de inwoners zelf hun deelname en ontmoeting. Het gaat om deelname aan sport en activiteiten in hun wijk of kern. Het bevordert de leefbaarheid in deze wijk of kern. Hiervoor zijn accommodaties nodig. Organisaties en de gemeente hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het onderhoud en in stand houden van deze accommodaties. Om de voorzieningen in de kleine kernen te behouden, draagt de gemeente bij aan de instandhouding.

Hoe draagt dit bij aan het geluk van onze inwoners?

Met het duurzaam in stand houden van (sport)accommodaties dragen wij bij aan contacten met anderen en deelname aan het maatschappelijk leven.

Daarnaast wordt de kwaliteit van de (sport)accommodaties verbeterd. De trots op de woonplaats neemt toe doordat er goede sportvoorzieningen zijn.

Wij doen dit door

Uitvoering van het accommodatiebeleid dat in december 2015 is vastgesteld. Dit beleid beslaat: binnen- en buitensport, zwembaden, dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen en culturele gebouwen. Met dit beleid worden de accommodaties in dorpen en wijken zoveel mogelijk behouden. Door een gezamenlijk inzet van de verenigingen, gebruikers en gemeenten kunnen de accommodaties ook in de toekomst behouden blijven. Of het nu een financiële bijdrage is, een vrijwillige inzet of het werven van fondsen; met elkaar zijn we in staat een financiële basis te leggen waardoor die accommodaties, die belangrijk zijn voor Schagen, behouden kunnen blijven.
In 2016 is een start gemaakt met de uitvoering van het beleid dat zijn verdere uitwerking heeft in 2018. In het gehele traject wordt nauw samengewerkt met de SportAdviesRaad Schagen en de Kunst en Cultuur Adviesraad Schagen.

In 2018 wordt een nieuw contract gesloten voor het beheer, de exploitatie en het onderhoud van de zwembaden en sporthallen die nu zijn ondergebracht bij sportfondsen.

Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheden van gezamenlijke huisvesting van (sport)verenigingen. Hierdoor stimuleren wij het optimaal en efficiënt gebruik maken van maatschappelijk vastgoed.