In onderstaand schema wordt inzicht gegeven in:
- de rentelasten;
- het renteresultaat;
- de wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en
projecten.

De externe rente over de korte en lange financiering

1.717.000

De externe rentebaten

-19.500

Totaal door te rekenen externe rente

1.697.500

De rente die aan de grondexploitatie moet worden

doorberekend

-

De rente van projectfinanciering die aan het

betreffende taakveld moet worden toegerekend

(voorbeeld riolering)

-

-

Saldo door te berekenen externe rente

1.697.500

Rente over eigen vermogen

-

Rente over voorzieningen (contante waarde)

-

De aan taakvelden (programma's inclusief

overzicht Overhead) toe te rekenen rente

1.697.500

De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief

overzicht Overhead) toegerekende rente (2% renteomslag)

2.215.215

Renteresultaat op het taakveld treasury

517.715