Wet houdbare overheidsfinanciën (wet HOF) en wet verplicht schatkistbankieren

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en staatsschuld vormen de basis van de wet Hof. In deze wet gaat per jaar een macroplafond gelden voor het EMU-tekort van alle gemeenten samen. De hoogte van het macroplafond dat met de wet HOF geldt, wordt na bestuurlijk overleg door de minister van Financiën vastgesteld. Voor 2013 tot en met 2015 is de begrenzing aan het jaarlijks EMU-tekort van de gemeenten, provincies, waterschappen en hun gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 0,5% van het bruto binnenland product (bbp). Om de decentrale overheden iets meer ruimte te bieden, is de daadwerkelijke norm voor het maximale tekort iets ruimer gesteld dan de ambitie. De tekortnorm is voor de jaren 2014 en 2015 gesteld op maximaal 0,5 procent bbp conform de huidige norm. Voor 2016 en 2017 is voorgesteld de tekortnorm respectievelijk 0,4 procent bbp en 0,3 procent bbp.

Er komen voor het jaar 2018 ook geen referentiewaarden per gemeente. De gemeenten worden er (nog) niet op afgerekend. Een individuele EMU-referentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente op basis van zijn begrotingstotaal in de gezamenlijke tekortnorm heeft.
De VNG adviseert de leden niet te letten op de individuele referentiewaarde voor het EMU-tekort, omdat het EMU-saldo van de gemeente te beweeglijk is. De hoogte van het EMU-saldo van een gemeente hangt zeer sterk samen met het investeringsvolume en de mutatie van de voorraden bouwgrond. En juist het investeringsvolume en de voorraad bouwgrond van een gemeente vertoont jaar op jaar grote schommelingen.

In de paragraaf weerstandsvermogen bij financiële kengetallen zijn o.a. de kengetallen solvabiliteitsratio en netto schuldquote opgenomen.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan/onttrekking uit reserves

1.841

65

-2.523

-112

-201

538

Mutaties die het EMU-tekort verkleinen:

afschrijvingen ten laste van de exploitatie

8.118

10.697

7.834

8.920

9.794

9.590

Mutaties die het EMU-tekort vergroten:

Investeringen in materiele vaste activa die op de balans worden geactiveerd

5.332

6.920

17.434

5.645

6.332

5.843

Totaal plus

9.959

10.762

5.311

8.808

9.593

10.128

Totaal min

5.332

6.920

17.434

5.645

6.332

5.843