In de Wet financiering decentrale overheden (Fido) is het sturingsinstrument van de renterisiconorm opgenomen. Deze norm biedt een kader voor de spreiding van de looptijden van langlopende geldleningen. Het doel van de renterisiconorm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de gemeente. Dit wordt bereikt door een limiet te stellen aan dat deel van de vaste schuld waarover het rentepercentage in een bepaald jaar moet worden aangepast aan de geldende markttarieven. Aanpassingen van rentepercentages doen zich voor bij
herfinanciering en renteherziening. Herfinanciering houdt in dat een vervangende lening wordt aangetrokken om aan de aflossingsverplichting van een bestaande lening te voldoen. Renteherziening doet zich voor wanneer de geldgever het rentepercentage van een lening gedurende de looptijd herziet.
Spreiding voorkomt dat we in enig jaar een relatief groot deel van het vreemd vermogen moeten herfinancieren, of dat renteaanpassing plaatsvindt in een periode waarin de rente relatief hoog is. De renterisiconorm zorgt er uiteindelijk voor dat de rentestijgingen vertraagd doorwerken op de rentelasten in enig jaar. Hieronder volgt een berekening van de renterisiconorm.

stand per 01-01

Bedragen x euro 1.000,-

1a Renteherziening op vaste schuld o/g

1b Renteherziening op vaste schuld u/g

2 Netto renteherziening op vaste schuld (a-b)

3a Nieuwe aangetrokken vaste schuld

3b Nieuwe verstrekte lange leningen

4 Netto aangetrokken vaste schuld (a-b)

5 Betaalde aflossingen

3.705

3.705

3.705

3.705

3.705

2.605

6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5)

3.705

3.705

3.705

3.705

3.705

2.605

7 Rente risico op vaste schuld (2+6)

3.705

3.705

3.705

3.705

3.705

2.605

8 Begrotingstotaal

104.105

141.899

132.634

133.762

134.961

135.400

9 Bij ministeriele regeling vastgesteld %

20%

20%

20%

20%

20%

20%

10 Renterisiconorm

20.821

28.380

26.527

26.752

26.992

27.080

10 Renterisiconorm

20.821

28.380

26.527

26.752

26.992

27.080

7 Renterisico op vaste schuld

3.705

3.705

3.705

3.705

3.705

2.605

11 Ruimte (+) / Overschrijding (-) (10-7)

17.116

24.675

22.822

23.047

23.287

24.475

Bij punt 7 is het feitelijk renterisico op de vaste schuld weergegeven. Doordat we uitsluitend leningen zijn aangegaan met een vast rentepercentage gedurende de gehele looptijd, is er geen sprake van renteherziening op vaste schuld. Dit kunnen we vervolgens toetsen aan punt 10 (de renterisiconorm). Volgens dit schema blijven we onder de risiconorm.