Kapitaalgoed

Areaal

Eenheid

Oppervlaktewater

80

hectare

Civiele kunstwerken

700

stuks

Strand

15

km

Riolering

446

km

Oppervlaktewater en riolering
De gemeente heeft de zorg voor oppervlakte-, grond-, hemel- en afvalwater. Wij hebben gewerkt aan een vernieuwd rioleringsplan dat inspeelt op de toekomstige Omgevingswet. Dit hebben wij gezamenlijk gedaan met onze partners in de (afval)waterketen: de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder, Texel en het hoogheemraadschap. Beheer en onderhoud worden in 2018 gecontinueerd.

Kunstwerken
Met kunstwerken bedoelen we de civieltechnische kunstwerken, zoals bruggen, duikers, kade- en keermuren. Ook ‘harde’ oeverbeschermingen en oeverconstructies rekenen we tot dit areaal. Die hebben een totale lengte van 35 kilometer. Vanwege de beperkte financiële middelen is er de afgelopen jaren weinig beheer en onderhoud mogelijk geweest, waardoor de kans op veiligheids- en financiële risico’s groter is geworden. Het komende jaar zal voor wat betreft het operationele beheer nog in het teken staan van reactief handelen. Nadat in 2018 het gegevensbeheer integraal op orde is gebracht, wordt dit anders. Door het organiseren van inspecties kunnen wij beter bepalen wat de restlevensduur van ieder afzonderlijk object is en in welke jaren welke kosten gemaakt moeten worden om objecten te vervangen. Zo kunnen wij de kunstwerken structureel goed en veilig in stand te houden.

Strand
Vanwege ingediende bezwaren bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan is de aanleg van nieuwe strandhuisjes en strandpaviljoens in Petten nog niet van start gegaan. Door een adviesaanvraag bij het Europees Hof is de verwachting dat de Raad van State pas in 2018 uitspraak zal doen. Bij een positieve uitspraak kunnen deze plannen medio 2018 - 2019 verder worden uitgevoerd. Dit betekent dan dat de benodigde infrastructuur op en naar het strand zal worden uitgebreid.

Gemeente Schagen heeft inmiddels het eigendom van alle strandopgangen en aangrenzende wegen van het Hoogheemraadschap Noorderkwartier overgedragen gekregen. Deze areaaluitbreiding zorgt voor meer beheer- en onderhoudswerk. Ook vergunningverlening en handhaving behoren nu tot de taken van de gemeente.

Havens
Binnen de gemeente Schagen hebben we de beschikking over twee havens, namelijk een industriehaven en een recreatiehaven.

De industriehaven is een kleinschalige gemengde binnenhaven waar de havengerelateerde kernactiviteit bestaat uit grondstoffenoverslag door binnenvaartschepen. De periodieke baggerwerkzaamheden van de industriehaven zijn in ons baggerprogramma opgenomen. Enkele jaren geleden is de kadermuur aan de kant van de firma Spaansen nog vervangen. Op korte termijn zijn financiële risico's hiermee weggenomen. De huidige kwaliteit van deze industriehaven is conform ons beleidsuitgangspunt sober en doelmatig. De bestaande infrastructuur en de toegestane milieucategorie 5 biedt kansen om verder te specialiseren in de overslag van goederen met een hoge milieucategorie, bijvoorbeeld asfalt of grondstoffen voor de agrisector.

De recreatiehaven Schagen is in eigendom van de gemeente en wordt beheerd door de Stichting recreatiehaven. De stichting verzorgt de gehele exploitatie van de haven (verhuur en administratie vaste ligplaatsen en passantenplaatsen, aanstelling havenmeesters, netjes op orde houden haven, promotie etc. De stichting stelt jaarlijks een jaarverslag op. De stichting heeft aangegeven om in 2018 te willen stoppen. De gevolgen hiervan moeten nog worden onderzocht. De recreatiehaven is de laatste jaren aanzienlijk opgeknapt (oude boten zijn d.m.v. handhaving verwijderd) en is er geïnvesteerd in het onderhoud en het uiterlijk van de recreatiehaven. Er is sprake van een kwalitatief hoog onderhoudsniveau. Hierdoor is het een visitekaartje voor de gemeente Schagen en heeft het een grote aantrekkingskracht op toerisme.