Kapitaalgoed

Areaal

Eenheid

Bomen

33.500

stuks

Openbaar groen

3,6

km2

Speelvoorzieningen

900

stuks

Begraafplaatsen

10

stuks

Een groene omgeving maakt gelukkiger. Voor elke geïnvesteerde euro in groen, komt globaal 1,30 euro terug in de samenleving (beperken ziekteverzuim, verhoging WOZ, minder vandalisme, etc.). Ook is groen een belangrijk kapitaalgoed in relatie tot klimaatverandering. Zo wordt water langer vast gehouden bij stortbuien, waardoor het riool niet overbelast raakt. Bomen, struiken en planten hebben een koelende werking door verdamping via bladeren, schaduwwerking en het absorberen van warmte op zeer hete dagen.
Het groen houden wij in stand op het niveau dat is vastgelegd in het Integraal beleidsplan Openbaar Gebied en dat passend is voor de omgeving. Om dit te bewerkstelligen renoveren we ieder jaar een aantal groenvakken die niet meer aan het gewenste niveau voldoen. Het huidige beeld is wisselend. Een aanzienlijk deel is nog niet op gewenst niveau. Door inzet van burgerparticipatie kunnen bepaalde plekken binnen de gemeente (bijvoorbeeld stukken plantsoen bij woningen) worden opgewaardeerd. Hierdoor vergroten we ook de burgertevredenheid.

Voorjaar 2017 is onderzoek gedaan naar een meerjarig aanplantprogramma met een ambitie van 500.000 bomen. Op basis van de uitkomsten zijn wij najaar 2017 begonnen met bomenaanplant. In 2018 (en verder) gaan wij hiermee door. Daarnaast wordt in 2018 het aanplantproject "Schagen groeit door" uitgevoerd om verder inhoud te geven aan de gewenste groenimpuls. Bestaande bomen controleren wij in verband met de wettelijke zorgplicht periodiek op veiligheid en eventuele gebreken. De resultante van deze inspecties geeft inzicht in de benodigde uit te voeren maatregelen om de bomen op de gewenste (veiligheids-)normen in stand te houden.

Speel- en sportvoorzieningen vergroten de leefbaarheid binnen de gemeente Schagen en hebben een directe positieve invloed op het geluk en de gezondheid van de inwoners van Schagen. De speeltoestellen controleren we jaarlijks 4 keer op veiligheid in verband met de wettelijke aansprakelijkheid voor de gemeente. De levensverwachting van speeltoestellen is 15 jaar. In de periode t/m 2019 bereikt een aanzienlijk deel van het areaal de leeftijd van 15 jaar. Gevolg is dat nu en in de nabije toekomst veel speeltoestellen en valondergronden afgekeurd zullen worden. Er zijn ongeveer 27 sportclubs/verenigingen binnen gemeente Schagen die gebruik maken van diverse sportvelden (gras, kunstgras, kunststof en asfalt). Dit zijn clubs gericht op de sporten voetbal, handbal, atletiek, rugby, schaatsen, honkbal en hockey. Zoals afgesproken in het accommodatiebeleid zullen sportclubs/verenigingen meer en meer zelfredzaam moeten worden, beginnend met het onderhoud van de voorzieningen.