Kapitaalgoed

Areaal

Eenheid

Wegen

3,2

km2

Straatmeubilair

15.000

stuks

Verkeersmeubilair

8.600

stuks

Van de circa 3,2 miljoen m2 verharding bestaat circa 1,4 miljoen m2 uit asfaltverharding en circa 1,8 miljoen m2 uit elementenverharding. Daarnaast beheert het hoogheemraadschap nog een groot aantal wegen in ons buitengebied. Zij willen dit areaal op korte termijn aan de gemeente overdragen. In 2017 hebben hierover de eerste gesprekken plaatsgevonden die in 2018 worden voortgezet. Wij vinden het belangrijk om met gemeenten in de regio, met dezelfde opgave, gezamenlijk ambtelijk en bestuurlijk op te trekken.

Wij willen de openbare ruimte meer klimaatadaptief en toekomstbestendig maken. In ontwerpen van nieuwe projecten moeten wij rekening houden met het voorkomen van hittestress, wateroverlast en het verzorgen van meer waterinfiltratie in de bodem. Bij deze ontwerpen nemen wij ook de overige eisen en wensen die aan de openbare ruimte gesteld worden zoveel mogelijk mee.

De keuze ‘sober en doelmatig’ van het Integraal beleidsplan Openbaar Gebied betekent dat we de wegen grotendeels op CROW C-niveau in stand houden. Voor de toeristische centra van Schagen, Callantsoog en Petten doen we dit op een iets hoger CROW B-niveau . Op dit moment zitten de wegen gemiddeld nog op B-niveau. Op basis van het bestaande kwaliteitsniveau, verkeersveiligheid en samenhang met andere projecten hebben wij keuzes moeten maken ten behoeve van de investeringen voor 2018.

De burgertevredenheid kan naar verwachting stabiel blijven als het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte (zwerfvuil, onkruidbestrijding) goed blijft.