Onze planning is:

a. Individuele voorzieningen jeugdhulp

  1. inkoop voor 2019, waarbij de mogelijkheden van maatschappelijk aanbesteden (vorm van overheidsparticipatie) onderzocht worden;
  2. uitvoering van de nieuwe bekostiging GGZ en Ernstige Enkelvoudige Dyslexie;
  3. uitvoering geven aan de pilot 'Een toekomstplan voor jongeren'. In deze pilot gaan wij een 'tool' ontwikkelen waarmee jongeren regie krijgen op alle vijf leefgebieden: wonen, inkomen, leren en werk, zorg en veiligheid. Daarnaast zal het toekomstplan bijdragen aan een warme overdracht tussen aanbieders van zorg, onderwijs en de gemeente.
  4. onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om per huisartsenpraktijk een praktijkondersteuner (POH) jeugd GGZ beschikbaar te stellen en daar waar mogelijk deze in te zetten.

b. Jeugdbescherming en -reclassering

b1. voor de continuering van de jeugdbescherming en reclassering in 2019 moet een duurzame oplossing worden gekozen. Hierdoor wordt bovenregionaal een globaal onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van zelfstandige of gezamenlijke uitvoering van deze publieke taak.

f. Veilig Thuis

  1. uitvoering geven aan wettelijk verplichte regionale afspraken met huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten over verwijzing in het kader van jeugd-ggz en jeugdzorg en de relatie met de wijkteams;
  2. uitvoering geven aan de wettelijk verplichte (boven)regionale afspraken tussen gemeente en Raad voor de Kinderbescherming vaststellen.
  3. in 2018 en de eerste helft van 2019 door middel van een Pilot te onderzoeken of de ontwikkeling van het landelijk verplichte MDA++ (Multidisciplinaire aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling) het beste op lokaal of (boven)regionaal niveau of een combinatie hiervan moet gebeuren.
  4. per 1-7-2018 is de integrale crisisfunctie voor jeugd 0-18 jaar voor Noord-Holland-Noord operationeel. Dit betekent dat er één telefoonnummer beschikbaar is en één triage van de hulpvraag, ongeacht de oorzaak van de crisis. In 2019 en 2020 wordt de doorontwikkeling van deze crisisfunctie naar respectievelijk 0-23 jaar en 0-100 jaar onderzocht.