Onze planning is:

Onderstaand een aantal concrete maatregelen en investeringen in 2018. Deze lijst is niet limitatief, maar geeft een goed beeld van de aanpak in het komende jaar.

Ad 1). Duurzame instandhouding

Vernieuwing van speelplaatsen, omvorming valondergronden
In 2018 gaan we door met het vernieuwen van speelplaatsen en bijbehorende valondergronden. Deze speelplaatsen krijgen gedeeltelijk nieuwe speeltoestellen en rubber tegels of gras als valondergrond. Met deze kwaliteitsimpuls van de speelplaatsen beogen we een hygiënische, veilige en uitdagende speelomgeving voor kinderen waar zij (en de ouders) elkaar graag ontmoeten.

Groenimpuls
Project "Schagen groeit door" is een groenimpuls voor de gemeente. Het is in 2017 gestart met diverse aanplantprojecten. Voor aanplantprojecten in 2018 is een bedrag van € 75.000,- nodig. Voor haalbaarheid, promotie en toets landschapsinrichting is een bedrag nodig van € 30.000,-. Voor de inrichting en te verwerven gronden wordt nu nog geen budget opgenomen. Dit is afhankelijk van de eventuele te verwerven grond, grondruil en "afboeken tafelzilver" (bij gebruik eigen gronden).

Ad 2). Sober & doelmatig

Renovatie kunstwerken
In 2018 gaan we door met het duurzaam herstellen van de in 2016 en 2017 geïnspecteerde vlonders, steigers en bruggen.

Weginfrastructuur: voetpaden
Met het oog op veiligheid en comfort gaan wij op verzoek van bewoners een voetpad aanleggen tussen het Zwartepad en de Krankhoorn in Warmenhuizen. Tevens leggen we vanwege voetgangersveiligheid een voetpad aan naast de nieuwe parallelweg tussen het sportcentrum en de Sportlaan in Schagen.

Wij gaan in 2018 voor een bedrag van € 250.000,- aan knelpunten in de openbare ruimte oplossen. Dit doen wij in samenspraak met het Gehandicapten Platform Schagen ten behoeve van het verbeteren van de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor minder validen.

Weginfrastructuur: parkeerplaatsen
Wij willen kort parkeren in het centrum toe staan en lang parkeren aan de rand van het centrum beter faciliteren. Vanuit dit oogpunt bestaat er behoefte om het aantal openbare parkeerplaatsen uit te breiden nabij de toegangswegen naar het centrum van Schagen. Daarom leggen wij in 2018 aan de Loet te Schagen een parkeerplaats aan met circa 30 parkeerplaatsen. Nog eens circa 30 parkeerplaatsen voegen wij toe door uitbreiding van de parkeerplaats aan de Stationsweg te Schagen in 2019.

Ad 3). Meer ruimte voor participatie

Baanpark Warmenhuizen
In 2017 hebben wij, met inbreng van gebruikers, gewerkt aan het ontwerp voor de inrichting van het Baanpark in Warmenhuizen, in 2018 wordt de realisatie afgerond en het vernieuwde Baanpark opgeleverd. Inwoners zijn dan in de gelegenheid om elkaar in dit park te ontmoeten.

Renovatie Dorpsstraat en Ruimtevaartbuurt in Dirkshorn
De Dorpsstraat en Ruimtevaartbuurt in Dirkshorn gaan wij renoveren conform de landelijke uitgangspunten van Duurzaam Veilig. Wij nemen niet alleen maatregelen om de weg veilig in te richten. Tegelijkertijd vernieuwen wij de openbare ruimte. Dit hebben we in nauw overleg gedaan met de dorpsraad, in het kader van het Leefbaarheidsplan Dirkshorn. In de raadsvergadering van 26 september 2017 is hiervoor het uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Provincie Noord-Holland draagt via een subsidie van € 225.000,- bij in de kosten.

Renovatie Populierenlaan in Schagen
In 2018 renoveren wij de Populierenlaan in Schagen. Aanleiding is het slechte trottoir en de te groot gegroeide bomen voor de beschikbare ruimte. Na integrale afweging hebben wij besloten om de gehele openbare ruimte aan te pakken, waarbij een duurzaam veilige inrichting, groen, openbare verlichting en riolering worden meegenomen.

Voorbereiding van renovaties, herinrichting en duurzaam veilig inrichting in Schagerbrug, Tuitjenhorn en Warmenhuizen
Analoog aan de aanpak van de Dorpsstraat en Ruimtevaartbuurt Dirkshorn willen wij ook in Schagerbrug, Tuitjenhorn en Warmenhuizen aan de slag. Dat betekent in overleg met dorpsraad en/of bewoners herinrichten, waarbij rekening wordt gehouden met de principes van Duurzaam Veilig. Schagerbrug gaat in 2019 op de schop. Tuitjenhorn in 2020. In 2018 willen wij de voorbereidende werkzaamheden voor Warmenhuizen uitvoeren. Hiertoe is een voorbereidingskrediet van € 150.000,- nodig.

Ad 4). Duurzaamheid, klimaatadaptatie en ecologie

Vernieuwing openbare verlichting
In 2018 (en 2019) gaan we alle oude openbare verlichtingsarmaturen vervangen voor energiezuinige LED-verlichting. Daarmee besparen we energie, verlagen we onze uitstoot van CO2 en verbeteren we de lichtkwaliteit. Bovendien gaan de lampen niet meer stuk, waardoor iedereen minder last heeft van donkere straten. Het aantal storingsmeldingen zal naar verwachting drastisch afnemen. Dit bespaart ook kosten.

Intensivering investeringen duurzaamheid
Uit een recente discussie met raadsleden bleek een grote wens om als gemeente meer, en vooral meer uitvoeringsgericht, actie te ondernemen. De gemeente heeft een ambitieuze duurzaamheidsdoelstelling. Ook landelijk en internationaal zijn de afgelopen tijd afspraken gemaakt die een intensivering van investeringen in duurzaamheid vragen.

Om de uitvoering van de duurzaamheidsdoelstelling kracht bij te zetten gaan wij in 2018 onze gemeentelijke dienstvoertuigen op fossiele brandstof vervangen voor elektrische voertuigen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het mogelijk is dertien bestaande benzine en diesel auto's te vervangen door tien elektrische auto's. Naast deze personenauto's worden ook de huidige (diesel) bestelvoertuigen (van de onderhoudsdienst) vervangen voor elektrische bestelwagens. Met deze aanschaf dragen wij wezenlijk bij aan de verduurzaming van onze gemeentelijke organisatie. Een dergelijke voorbeeldfunctie is belangrijk om de gewenste en noodzakelijke transitie naar elektrisch vervoer te versnellen.

Semi ondergrondse (bedrijfs)afvalcontainers op de strandopgangen - strandpaviljoens
De bestaande bovengrondse afvalcontainers op de strandopgangen, ten behoeve van de paviljoenhouders, geven geen fraaie aanblik. Om de strandtoeristen een aantrekkelijker aanblik te bieden, gaan wij de verschillende bovengrondse bedrijfsafvalcontainers vervangen voor semi ondergrondse afvalcontainers. De totale investeringskosten bedragen € 75.000,-. Deze investeringskosten worden op termijn terugverdiend door middel van lagere exploitatiekosten.

Ad 5). Financieel evenwicht.

Basis op Orde
Wij hebben in 2017 grote stappen gezet om zo snel mogelijk de basis op orde te brengen. In 2018 gaat dit proces door tot in het laatste kwartaal. Voor de begroting 2019 kunnen we in 2018 al gebruik maken van de beheerapplicatie die onderdeel uitmaakt van het Basis op orde project.

Een goed werkend (landelijk verplicht) gegevensbeheersysteem is nodig om de beleidskaders te vertalen naar operationele beheerplannen. De toegang tot het gegevensbeheersysteem wordt een geografische kaart, zodat van elke locatie alle gegevens met elkaar verbonden gaan worden.