De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit die reserves waar nog geen verplichting op rust of waarvan de besteding nog kan worden gewijzigd. Daarnaast wordt rekening gehouden met stille reserves. In de begroting 2018 wordt rekening gehouden met de stille reserve die aanwezig is op gronden en gebouwen waarover de gemeente beschikt.

Ratio incidenteel weerstandsvermogen
Op basis van de beschikbare en de benodigde incidentele weerstandscapaciteit kan het weerstandsvermogen worden bepaald. De incidentele risico’s afgezet tegen de beschikbare incidentele capaciteit geeft een ratio van 1,0. (voldoende, streefwaarde is 1.0).

Totale beschikbare reserves (incl. stille reserves) die ingezet
kunnen worden voor het opvangen vanrisico’s 12.573
_______________________________________________________ = ratio weerstandsvermogen = 1.2
Totale incidentele risico’s 10.575
(bedragen x € 1.000)

De ratio geeft aan dat we 0,2 boven de gestelde ratio van 1,0 uitkomen. De gemeente heeft hiermee iets meer vermogen beschikbaar dan wij nodig denken te hebben voor het opvangen van de risico"s.

Bij de begroting 2017 was de ratio nog 1,0. De stijging is een gevolg van de daling van de risico's (minder risico op de heffing van precario). Bij de jaarrekening 2016 bedroeg de ratio 1,5. Dit kwam door o.a. het nog vrij te besteden batig saldo. Door het batig saldo te bestemmen, neemt de ratio weer af.