Indicator:

De volgende indicatoren
• Het percentage kwalificatieplichtige leerlingen dat een startkwalificatie behaalt is
gestegen van 97,3% in 2013 en 97,4% in 2014. In 2018 is dit naar verwachting 97,5%.
• Het relatief verzuim onder alle leerplichtige kinderen van 5 tot 16 jaar is gedaald van 2,3% in 2013 naar 2,2% in 2014. Daalt naar verwachting verder naar 1,9% in 2018.

Onderwijs

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

0,1% (Wsjg 2016)

Onderwijs

Relatief verzuim

Aantal per 1000 leerlingen

DUO

Schagen 30,64 NL 26,88 (Wsjg 2016)

Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

DUO

Schagen 1,6 en NL

Sociaal domein

Achterstandsleerlingen

% 4 t/m 12 jarigen

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Deze indicator kan komen te vervallen