Onze planning is:

a1 te zorgen voor noodzakelijke (vervangende) nieuwbouw van schoolgebouwen in een verkeersveilige omgeving. Het bewegingsonderwijs faciliteren. Hiervoor start in 2018 de renovatie van de Frankendeal in Callantsoog, uitbreiding van de Aloysius school in Schagen, nieuwbouw van een gymlokaal voor de Aloysius school, de Rank en de Ark in Schagen en het aanbrengen van zonwering aan de Hoge Ven in Warmenhuizen. Ook wordt het laatste asbest verwijderd van de Regenboogschool in Stroet. We geven een vergoeding voor de eerste inrichting van een klas voor de Antonius school in Stroet.

b1 afspraken maken met schoolbesturen en voorschoolse voorzieningen, over onderlinge samenwerking en afstemming en de lokale educatieve agenda. We zorgen er voor dat het aanbod voor kinderen die voor- en vroegschoolse educatie nodig hebben (financieel) toegankelijk is.
b2 we maken het voor alle peuters mogelijk spelend te leren en zich te ontwikkelen in een groep ter voorbereiding op school. Dit doen we door financiële compensatie voor een peuterplaats te verstrekken als ouders die geen recht op Kinderopvangtoeslag hebben. Als ouders om sociale medische omstandigheden de zorg voor kinderen tot 13 jaar even niet volledig aan kunnen, is het mogelijk financiële steun te verlenen om de kinderopvang in te kunnen schakelen.

b2 we zien toe op de kwaliteit van de kinderopvang.

c1 toezien op naleving en handhaving van leerplicht.

c2 op regionaal niveau (Noord Holland Noord) uitvoering geven aan het uitvoeringsplan Voortijdig schoolverlaten.
c3 Integraal Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (inmiddels onder de naam: Match 2020) zet in op het verbeteren van aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (de Kop werkt).
c3 uitvoering geven aan de pilot 'kwetsbare jongeren'. In deze pilot richten wij ons op de jongeren tussen 18 en 27 jaar die tussen het wal en schip vallen bij het halen van een opleiding dan wel het krijgen van zinvol werk. Voor deze jongeren gaan we mogelijk maken dat zij van bestaande voorzieningen gebruik kunnen maken. Daar waar nodig ontwikkelen we nieuwe maatwerkvoorzieningen.

d1 uitvoeren van het leerlingenvervoer.

e1 bewegingsonderwijs binnen het primair onderwijs door vakleerkrachten beschikbaar stellen.
e2 voorzien in ambulant jongerenwerk, schoolmaatschappelijk werk, voorzorg, licht pedagogische hulp zoals, opvoedspreekuur, positief opvoeden, buurtgezinnen, Home start (een project waarbij door vrijwillige inzet ouders ondersteund worden) etc.
e3 uitvoering te geven aan de gelukslessen op het Clusius college en het 'Twee Strijd' op het Regius college. In het basisonderwijs starten we met de uitvoering van gelukslessen door de gelukskoffer in te zetten.
e4 borging van de integrale aanpak jeugdgroepen. De uitvoering is gericht op het ontwikkelen van (preventief) maatwerk voor de groep, de individuele jongeren en het gezin. Ook richten wij ons op de regie: de samenwerking tussen wijkteam, politie, bijzonder opsporingsambtenaren (BOA’s), leerplicht, justitie, dorpsraden en verenigingen.