Onze planning is:

Lokaal:

  • Voortgang woningbouwopgave realiseren 950 woningen tot 2020

Het woningbouwprogramma 2010-2020 wordt voorgezet. We zorgen er voor dat we goede afspraken maken, met harde termijnen. Zo kunnen we sturen op voortgang in de woningbouw. Om onze opgave te kunnen behalen, overwegen we een aantal nieuwe locaties in te zetten. In aansluiting op onze woonvisie willen we meer vraaggestuurd ontwikkelen.

Ons woningbouwprogramma bestaat o.a. uit de volgende projecten:
- Schagen: Nes-Noord, Beethovenlaan, Lauriestraat, Watermolen, Waterval, Halerweg,
Laan17, Sportlaan/Regioplein, nieuwbouw Westerpark, Makado
- Warmenhuizen: Centrumgebied 2e fase, Gaspad, Groet, Oud Wulpendorp, Torenven
- Tuitjenhorn: Bladstraat, Sportlaan, compensatie Ruimte voor Ruimte
- Callantsoog: Dorpsweg 28, Previnarieweg, Denneweg, Boskerpark
- Waarland: Supermarkt, CPO handbalvelden, Beemsterboerweg, Waarlandsweg,
Kerkstraat
- 't Zand: Oost, Noord, Kanaalkade
- Schagerbrug: Grote Sloot 310, hoek Schagerweg/ Grote Sloot
- Dirkshorn: Spoetnikstraat
- Petten: Ketelduinweg, Petten Plaza
- Sint Maarten: Witte kool
- en nog een groot aantal kleinere plannen in de diverse kernen.

  • Opstellen van een nieuw woningbouwprogramma 2020-2030

Op gemeentelijk niveau zullen we het woningbouwprogramma voor de periode 2020 tot 2030 opstellen. Hierbij moeten we strategische keuzes maken. Met als centrale vragen: op welke plekken we wel of niet gaan bouwen en hoe zorgen we voor voldoende flexibiliteit. Dit programma zal input zijn voor de nieuwe regionale afspraken 2020-2030. In 2018 willen we de eerste nieuwe woningbouwprojecten starten zodat deze vanaf 2020 in uitvoering kunnen worden genomen.

  • Energieneutrale en gasloze nieuwbouw

Voor alle nieuwe woningbouwprojecten wordt maximaal ingezet op energieneutraal en gasloos bouwen. Dit doen we door in gesprek te gaan met alle betrokken partijen.

  • Starters- blijvers- en duurzaamheidslening

We willen de vrijgevallen gelden van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland opnieuw inzetten. Dit kan bijdragen aan onze volkshuisvestelijke doelstellingen uit onze Lokale Woonvisie. De starterslening ondersteunt starters op de woningmarkt om een eerste woning te kopen. De blijverslening is bedoeld om senioren te stimuleren en te helpen hun woning aan te passen, om veilig thuis te blijven wonen. De duurzaamheidslening is bedoeld voor energiebesparende maatregelen en het stimuleren van eigen energieopwekking. Eind 2017 wordt een raadsvoorstel voorbereid om deze regelingen in te voeren. Onderdeel van het raadsvoorstel is een voorzet voor de extra benodigde capaciteit/middelen, om uitvoering te kunnen geven aan de regeling.

  • Extra sociale woningbouw

Om te kunnen blijven inspelen op de toekomstige vraag naar huurwoningen zijn prestatieafspraken gemaakt met drie corporaties om de huurvoorraad op peil te houden. Met één corporatie zijn aanvullende afspraken gemaakt om extra woningen te realiseren. De 48 nieuw te realiseren huurappartementen aan de Beethovenlaanvormen het eerste project wat hieruit voort gekomen is. We zijn met de corporatie in gesprek over de volgende locaties;
- Nieuwbouw Westerpark en Sportlaan/Regioplein in Schagen
- Verschillende andere locaties in de overige kernen zoals Callantsoog en Tuitjenhorn.

  • Bestaande woningbouwplannen: Doorgaan, aanpassen of stoppen!

We gaan door met de aanpak waarbij we initiatiefnemers stimuleren om met concrete plannen te komen. Dat niet alleen, ook om deze binnen een vooraf vast te stellen periode uit te voeren. Woningbouwplannen die al langere tijd bestaan maar waarbij de initiatiefnemer niet-actief is, halen we uit het woningbouwprogramma. Belangrijk onderdeel van het proces is het creëren van voorzienbaarheid (zorgvuldig alle stappen zetten).

Plannen die niet snel tot realisatie komen, worden planologisch omgezet (veegbestemmingsplannen/voorbereidingsbesluiten) naar een andere bestemming. Zo krijgen we ruimte voor nieuwe plannen in ons woningbouwprogramma.

  • Uitvoeren van de prestatieafspraken met Wooncompagnie, Woonzorg Nederland en Woningstichting Den Helder

Met de prestatieafspraken streven we ernaar dat het goed wonen is in de gemeente Schagen voor huishoudens met een beperkt inkomen. Zo willen we met minder middelen toch het maximale bereiken op het terrein van het wonen in Schagen.

Regionaal:

  • Regionale afspraken waaronder nieuwe regionale afspraken KWK 2020 – 2030

De regionale woningbouwafspraken 2010-2020 lopen nu. We maken in 2018 nieuwe regionale afspraken voor de periode 2020-2030, genaamd Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland (KWK). Conform wetgeving is het noodzakelijk om in te spelen op de woningbehoeften voor de aankomende 10 jaar (Ladder van duurzame verstedelijking). Daarnaast is het wenselijk om voldoende ruimte en flexibiliteit in het programma in te bouwen en zodoende ruimte te kunnen bieden aan nieuwe initiatieven.

  • Regionaal uitvoeringsprogramma verduurzaming en levensloopbestendig maken van woningen (bestaande woningbouw)

Op 1 januari 2015 is de Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 in werking getreden. Belangrijk is om onze inwoners bewust te maken van de mogelijkheden voor het langer zelfstandig thuis wonen. We willen vervolg geven aan het lopende uitvoeringsprogramma voor het verduurzamen en levensloopbestendig maken van de bestaande woningvoorraad. In 2018 vindt afronding van dit project plaats (4e wijkbijeenkomsten). Aan de hand van een evaluatie gaan we bekijken hoe we hieraan een vervolg geven.

  • Regionale afspraak over Tiny houses

Als gemeente willen we ook de nieuwe trend faciliteren; de vraag naar tiny houses. In regionaal verband werken we aan randvoorwaarden (o.a. tijdelijkheid).