Onze planning is:

Algemene ruimtelijke en economische ontwikkelingen

 • Omgevingswet

Hoewel de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld, bereiden we ons verder voor op de komst van die wet. In 2018 gaan we aan de slag met de instrumenten van de wet, zoals het Omgevingsplan en de Omgevingsvisie. Ook maken we een projectopdracht voor de digitaliseringsopgave. En een opdracht voor de Anders werken-opgave. Ook moeten we ons oriënteren hoe de organisatie op de invoering van de Omgevingswet moet worden ingericht. Vooralsnog denken we dat de beschikbaar gestelde bedragen voor 2018 en 2019 van respectievelijk € 100.000 en € 100.000 hiervoor voldoende zijn. Op dit moment kunnen we nog geen inschatting maken welke kosten de digitaliseringsopgave met zich mee gaan brengen.

 •  Huisvesting arbeidsmigranten

Een belangrijk onderwerp voor 2018 is de huisvesting van arbeidsmigranten. De gemeente heeft beleid vastgesteld voor het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten op vrijkomende agrarische percelen voor een duur van maximaal 10 jaar. Waarbij de vrijkomende agrarische bebouwing gesloopt moet worden. In 2018 geven we, aan de hand van concrete aanvragen, uitvoering aan dit beleidskader.
Samen met de Kopgemeenten (via De Kop Werkt!), gemeente Opmeer en de provincie Noord-Holland onderzoeken we de omvang van het huisvestingsprobleem van arbeidsmigranten. Dit onderzoek wordt gebruikt bij het beoordelen/onderbouwen van concrete aanvragen voor het huisvesten van arbeidsmigranten.

 • Retailvisie

Eind 2017 wordt de regionale Retailvisie vastgesteld. Dan zijn de regionale kaders geborgd om een toekomstbestendig, aantrekkelijk en gevarieerd winkelaanbod te houden en om leegstand tegen te gaan voor de komende vijf jaar.
Ook lokaal gaan we aan de slag met een toekomstbestendig winkelgebied. Dit doen we in de kern Schagen met het project De Nieuwe Winkelstraat. Tevens gaan we voor de binnenstad van Schagen en de bedrijventerreinen Witte Paal en Lagedijk samen met het bedrijfsleven en overige stakeholders werken aan een ‘gedeelde’ visie op de economische ontwikkeling en toekomst van de kern Schagen.

 • Ruimte bieden voor nieuwe bedrijven

Samen met Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord richten wij ons op het binnenhalen van nieuwe bedrijven. En op het behoud en versterken van de bestaande bedrijven, vooral uit de sectoren agribusiness, energie & health, en vrijetijdseconomie. Hiervoor zetten wij het netwerk van collegeleden, georganiseerd bedrijfsleven en overige betrokkenen intensief in. Om dit professioneel op te kunnen pakken hebben wij de formatie uitgebreid voor acquisitie (in combinatie met intensiveren contacten bedrijfsleven 5.1.4) de formatie uitgebreid. Hiermee willen we het voorzieningenniveau voor de gemeente Schagen en de regio behouden en mogelijk versterken. Wij verwachten dat dit in 2018 zijn vruchten gaat afwerpen.

Concrete projecten

 • Geluksplekken

Wij vragen aan onze inwoners op welke plek in onze gemeente zij zich gelukkig voelen. Een selectie hiervan benoemen en markeren we als geluksplek. Op die locatie geven we tips om dat geluk op die plek te ervaren. De geluksplekken vormen een route door de gemeente. Waarvan niet alleen inwoners maar ook onze toeristen kunnen genieten.
2018: 35.000,- en de navolgende jaren € 10.000,-.

 • Energy & Health Campus

Het doel is het realiseren van een Energy & Health Campus in Petten. Een plek waar kennisinstellingen en bedrijven gezamenlijk toegepast onderzoek uitvoeren. Waar zij producten ontwikkelen op het gebied van duurzame energie en medische isotopen. Een locatie waar studenten onderzoek doen en promoveren, maar ook passanten (toeristen en omwonenden) meer kunnen zien en leren over duurzame energie en circulaire economie. Dit project wordt deels gefinancierd via De Kop Werkt!.
Komend jaar gaan we, conform het projectplan, werken aan de volgende doelen:

 1. Onderbrengen van het eigendom en beheer van het vastgoed in een aparte entiteit.
 2. Realiseren van een interactief kennis- en informatiecentrum.
 3. Meer ruimte voor innovatie, duurzaamheid en energie.
 4. Versterken van de combinatie tussen toerisme en Energy & Health campus door toelichting over duurzame energie en nucleaire technologie als belangrijk onderdeel bij gezondheidszorg.
 • Bestemmingplan Lagedijk

Het nieuwe bestemmingsplan voor bedrijventerrein Lagedijk wordt niet traditioneel. Het speelt in op de komende Omgevingswet. We besteden hierin onder andere aandacht aan participatie, informele aanpak en integraal werken (samen maken). Wij verwachten hiermee een meer vraaggericht bestemmingsplan te krijgen, waardoor we beter kunnen inspelen op initiatieven.
Ons streven is om de gemeenteraad het bestemmingsplan rond de zomer van 2018 ter vaststelling aan te bieden

 • Schagen krijgt glasvezel

Om uitvoering te geven aan de wens om een volledig dekkend glasvezelnetwerk te hebben in Schagen, gingen we in 2016 een overeenkomst aan met E-Fiber. Bij een succesvolle vraagbundeling (deelname ≥40%) wordt in 2018 glasvezel aangelegd in de hele gemeente Schagen. Door de aanleg van glasvezel is het voor inwoners en bedrijven aantrekkelijker wonen in de gemeente Schagen.

 • Revitaliseren verblijfsrecreatie

Voor de aanpak van de verouderde parken is in De Kop Werkt! een revitaliseringsfonds opgenomen. Om dat effectief en gericht in te kunnen zetten, wordt in 2018 een vitaliteitsscan van de parken in de Kop gedaan. Wij vinden het belangrijk dat Schagen hierin het voortouw neemt. Dit vraagt extra personele inzet, zowel voor de begeleiding van de vitaliteitsscan als voor de uitvoering van de revitaliseringsslag. Wij ramen hiervoor € 210.000 voor de periode 2018-2020.