Voor 2018werken we onder andere aan deze speerpunten:

 • uitvoering geven aan de pilots: aanpak kwetsbare jongeren, toekomstplan voor jongeren, dementievriendelijke gemeente, ouderenzorg in de kernen, stimuleringsfonds incidentele initiatieven, opzetten Urban Data Center en inzetten van buurtgezinnen.
 • inrichten van de structurele initiatieven; verlaging eigen bijdrage, begeleiding en dagbesteding, ouderenpakket, obesitas - gerichte preventie.
 • de bovenregionale transformatie van hoog specialistische jeugdhulp
 • uitvoeren van gelukslessen in voortgezet onderwijs en de gelukskoffer in het primair onderwijs
 • inzet van vakleerkrachten bewegingsonderwijs in het onderwijs (door tussenkomst van Sportservice)
 • Onderzoek naar harmonisatie van de binnensporttarieven  en de bezetting van gymzalen en sporthalen
 • De doorontwikkeling en realisatie van het WerkgeversServicePunt Kop van Noord Holland (WSP) op basis van het medio 2017 afgesloten samenwerkingsconvenant tussen de vier gemeenten
 • De ontwikkelingen en resultaten voor de doelgroepen in het kader van de Participatiewet, onder andere door een project van intensieve samenwerking met enkele externe partners (o.a. realisatie garantiebanen, beschut werken, extra inspanning voor vluchtelingen en extra inzet op sociale activering en tegenprestatie)
 • Het regionale programma aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt in het kader van ‘De Kop Werkt”, inmiddels onder de naam: Match 2020
 • Indexering van de inkoop van ondersteuning in jeugd en Wmo en subsidies die wij verstrekken aan welzijns- en culturele instellingen
 • De realisatie van het uitvoeringsprogramma mantelzorg en informele zorg
 • Agenda voor de toekomst: zorg en langer zelfstandig thuis wonen (aandacht voor dementie en valpreventie)
 • De harmonisatie van het musea-beleid
 • Het onderzoeken en zo mogelijk realiseren van een (vergaande) samenwerking tussen de (lokale) omroepen in de Kop van Noord-Holland

Openbaar Gebied

 • Intensiveren investeringen duurzaamheid (led-verlichting, elektrische voertuigen, etc. )
 • Vernieuwen van speelplaatsen, omvorming valondergronden
 • Groenimpuls: "Schagen groeit door".
 • Weginfrastructuur; voetpaden en parkeerplaatsen
 • Oplevering Baanpark Warmenhuizen
 • Renovatie Dorpsstraat en Ruimtevaartbuurt Dirkshorn
 • Voorbereiding van renovaties in Schagerbrug, Tuitjenhorn en Warmenhuizen
 • Ondergrondse (bedrijfs)afvalcontainers op de strandopgangen - strandpaviljoens