Indicator:

• Het aantal bijstandsgerechtigden dat in 2018 uitstroomt naar reguliere arbeid komt op 100. In 2015 waren het 182 mensen, in 2016 waren het er 90. Deze verlaging is voor het grootste deel het gevolg van instroom van vergunninghouders, inclusief gezinshereniging. Deze mensen hebben een dermate grote afstand tot de arbeidsmarkt dat bemiddeling naar werk niet of nauwelijks realiseerbaar is.
• Het aantal personen per jaar dat op een werkervaringsplek en proefplaatsing wordt geplaatst in 2018: 75. In 2016 waren dit er 87, in 2017 verwachten we uit te komen op 78.
• Het aantal uitkeringen neemt in 2018 af van 660 naar 600 uitkeringen.
De verlaging is mogelijk door op maatwerk gerichte trajecten in te zetten, met extra aandacht voor vergunninghouders.

De gemeente kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een vergoeding van het Rijk, de zogenoemde vangnetregeling. Bij overschrijding van meer dan 5% compenseert het Rijk 50% van de overschrijding, bij overschrijding van meer dan 10% is dit 100%.

• Twee mensen zijn in 2018 bij de Gemeente Schagen geplaatst vanuit de garantiebanenregeling.

Sociaal domein

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Schagen 1,07 NL 1,52 (2015)

Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

CBS

Schagen 19, NL 41,3

Sociaal domein

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar

CBS

Schagen 4,2, NL 15 (Wsjg 2016)