Investeringen bij deze doelstelling

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Vernieuwing en onderhoud wegen, straten en pleinen

2.140

1.059

1.059

1.359

Materiaal en voorzieningen openbaar groen

1.095

2.146

2.446

2.446

Beschoeiingen

110

Kunstwerken

320

Openbare verlichting en elektrakasten

185

Aanleg en vervanging sportvelden

404

357

1.137

623

Materiaal reddingsbrigades/strandbewaking

333

37

107

166