Onze planning is:

Toeristische promotie

  • Destinatiemarketing

Vanuit de bestuursopdracht Destinatiemarketing van De Kop Werkt! is een toeristisch profiel en marketingstrategie opgesteld. Hiermee maken we de regio binnen Holland boven Amsterdam herkenbaar en beter vindbaar. Zo verleiden we bezoekers van buiten de regio verleiden tot een bezoek aan of verblijf in onze mooie regio.

  • Schagen Marktstad

De prachtige historische binnenstad, bruisende markt, prima horeca, gezellig winkelen, diverse culturele activiteiten, waaronder de kenmerkende Westfriese donderdagen bieden kansen om de stad Schagen bekender te maken voor de toerist die een weekendje of weekje weg gaat. Dit bereiken we niet alleen met meer promotie, maar ook met een krachtig en herkenbaar verhaal. In 2017 hebben we samen met een enthousiaste groep ondernemers het verhaal van Schagen Marktstad opgesteld. Hier horen concrete producten bij, waarmee we dit verhaal kunnen uitdragen naar toeristen en bezoekers. In 2017 is hiervoor een uitvoeringsprogramma opgesteld.

  • Westfriese Folklore
    Een belangrijk element in het verhaal van Marktstad Schagen is de Westfriese Folklore. De Westfriese donderdagen hebben alles in zich om zowel nationaal als internationaal meer publiek te trekken. Het is hiervoor wel noodzakelijk om te investeren in middelen,  om aan te kunnen sluiten bij het verhaal van Schagen Marktstad, het profiel van De Kop Werkt! en de destinatiemarketing Holland boven Amsterdam. Voor de Westfriese Folklore stellen we € 10.000 extra ter beschikking.

Kustpact

Begin 2017 hebben diverse partijen, waaronder de meeste kustgemeenten, het landelijk kustpact getekend. Ter uitwerking van het kustpact is, onder leiding van de provincie Noord-Holland, een zonering voor recreatieve bebouwing voor het strand opgesteld. In 2018 gaan we verder met de uitwerking van het kustpact. Er wordt een toekomstperspectief en zonering voor de binnenduinrand gemaakt.

Strand

Wij werken aan een veilige en aangename toegang naar het strand en de paviljoens.
Vanwege de vele belangen die hierbij gemoeid zijn, is in 2017 gestart met een proefopstelling van verlichting op zonne-energie. Dit evalueren we met betrokken partijen (paviljoenhouders, natuurorganisaties, dorpsraad). Vervolgens stellen we in 2018 een verlichtingsplan op voor de strandslagen.

Identity Matching

De provincie heeft met het programma Identity Matching (IM) een aanzet gegeven voor onderscheidende profielen voor de kustplaatsen in Noord-Holland. We werken samen met de (kust)ondernemers in Schagen aan de implementatie van dit programma vanuit het thema "Hollandse Tijden’. In 2018 wordt vanuit dit thema een kustroute ontwikkeld. Hierin wordt op voor onze gemeente kenmerkende locaties uitleg gegeven over natuur en cultuur. We streven er naar om deze route door te trekken tot en met Den Helder. IM is ook opgenomen in het uitvoeringsprogramma van De Kop Werkt!

Structuurvisie Petten

We zetten met de uitvoering van de structuurvisie Petten in op Petten als een volwaardig toeristisch kustdorp. Voor 2018 staan de volgende ontwikkelingen gepland:

  • realisatie parkeervoorzieningen, rondweg en voet- en wandelpaden;
  • afronden ontwerp ontmoetingscentrum en mogelijk start bouw;
  • realisatie van binnendijkse natuur;
  • uitwerking van de ontwikkeling van camping Corfwater en Huis ter Duin, op basis waarvan de ruimtelijke procedure gestart kan worden;

In 2018 hopen we ook meer duidelijkheid te krijgen over de rechtsgang rondom het bestemmingsplan Petten, om daarmee de bouw van strandhuisjes en paviljoens mogelijk te maken.

Gebiedsvisie Sint Maartenszee
Voor 2018 staan ook de ontwikkelingen voor Sint Maartenszee op de planning. Vanuit De Kop Werkt! wordt een extra impuls gegeven aan de toeristische aantrekkingskracht van Sint Maartenszee. Daarnaast werken wij aan de verkeersveiligheid en uitstraling van de Zeeweg, Belkmerweg en Westerduinweg. Hiervoor is een budget van € 750.000 opgenomen. Voor een veilige oversteek van de Westerduinweg bij het OLP is € 100.000,- geraamd.

Revitalisering Groote Keeten
Met budget uit De Kop Werkt! maken we samen met inwoners van Groote Keeten een gedragen plan voor de herinrichting en de omgeving van het plein. Het nieuwe plan moet een einde maken aan de huidige abrupte en sfeerloze overgang tussen bebouwing en natuur. Het streven is om een aantrekkelijke doorgang richting het strand te maken voor recreanten en inwoners.

Waterrecreatie

Waterrecreatie is speerpunt in provinciaal toeristisch beleid. Samen met de provincie en het Ontwikkelingsbedrijf hebben we een uitvoeringsprogramma voor de regio opgesteld. Voor de gemeente Schagen liggen kansen in aansluiting bij het sloepennetwerk Noord-Holland. Ook in een betere verbinding en samenwerking van de recreatiehavens in Schagen met de recreatiehavens van Kolhorn, Langedijk, Heerhugowaard en Den Helder. In 2017 is hiervoor uniforme bebording langs de waterkant gerealiseerd. Voor 2018 zetten we in op een betere doorvaarbaarheid van de Grote Sloot en bredere bedieningstijd van de sluis in Oudesluis.

Wandelpaden – Routes

Het verbinden van (historische) thema’s/informatie aan bestaande routes biedt veel kansen voor de gemeente Schagen. Daarmee kan Schagen nog meer in de markt gezet worden

als aantrekkelijk en veelzijdig verblijfsgebied voor toeristen binnen Holland Boven Amsterdam.

Wij gaan hier samen met Recreatie Noord-Holland mee aan de slag. In 2017 is een TOP-zuil gerealiseerd in Sint Maartenszee. Een punt van aandacht is nog een visie op de aansluiting van de bebording van onder andere wandel-, fietspaden en autowegen. In 2018 stellen we hiervoor samen met Recreatie Noord-Holland een uitvoeringsplan op.

Instandhouding monumenten
De rijke cultuurhistorie maakt de gemeente Schagen aantrekkelijk voor toeristen. Historische panden spelen hierin een belangrijke rol. Het is daarom belangrijk dat deze panden in een goede staat bewaard blijven. Hiervoor wij in 2017 een instandhoudingssubsidie voor monumenten ingesteld.
Ook de kerktorens en molens zijn belangrijke historische bakens en een belangrijk onderdeel van onze identiteit. Het onderhoud van deze panden vraagt vaak om behoorlijke investeringen. Hiervoor is een structurele oplossing nodig. Wij willen daarom ook een bijdrage leveren aan de instandhouding van deze panden. Samen met de betrokken stichtingen stellen we hiervoor in 2018 een subsidieregeling op. Wij reserveren hiervoor vanaf 2018 een bedrag van € 60.000,- per jaar in plaats van € 20.000,-.