Het volgende beleid is vastgesteld:

• Uitgangspunt van beleid uit de meerjarenvisie en het coalitieakkoord is dat leges maximaal kostendekkend moeten zijn.